peace | World Challenge

peace

John 16:33

I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. But take heart; I have overcome the world.

John 14:27

Peace I leave with you; my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid.

The Ultimate Showdown: Peacekeeping VS. People-pleasing

Rachel Chimits
May 22, 2020

People who hate conflict often cling to the verses where God says that peacemakers are blessed, but what does living that out actually look like?

In C.S. Lewis’s satirical science fiction novel That Hideous Strength, a young married couple Mark and Jane find themselves key players in a grand and terrible academic experiment, ironically named N.I.C.E., to disprove the existence of God. Betrayed by the people he has trusted, Mark sits in a cell, awaiting execution.

Des révélations durant tes heures les plus sombres

David Wilkerson (1931-2011)14-05-20

Dans toute l’Écriture, Dieu dispense Sa grâce à travers des révélations durant nos temps d’épreuve. Des révélations que nous ne pourrions jamais comprendre quand tout va bien. La bonté de Dieu se manifeste pour Son peuple pendant les temps troublés, les calamités, l’isolement et les difficultés. Par exemple, le disciple Jean a été “sur le sein de Jésus” pendant trois ans. Cela a été un temps de repos, de paix et de joie. Pourtant, pendant tout ce temps, Jean n’a reçu que très peu de révélations. Il connaissait Jésus comme le Fils de l’Homme.

Download PDF

UFUNUO KATIKA SAA YAKO YA GIZA SANA

David Wilkerson (1931-2011)14-05-20

Katika maandiko yote, Mungu husambaza neema yake kupitia ufunuo wakati wa majaribu yetu ambayo hangeweza kuelewa katika nyakati zetu nzuri. Wema wa Mungu huja kwa watu wake wakati wa shida, msiba, kutengwa na shida. Kwa mfano, mwanafunzi wa Yohana alikuwa "kifuani mwa Yesu" kwa miaka mitatu. Ilikuwa wakati wa kupumzika kabisa, amani na furaha. Walakini, kwa wakati wote huo, Yohana alipokea ufunuo mdogo sana. Alimjua Yesu tu kama Mwana wa Adamu. Kwa hivyo, ni lini Yohana alipokea ufunuo wake wa Kristo katika utukufu wake wote? Ilitokea tu baada ya kuvutwa kutoka Efeso kwa minyororo.

Download PDF

Revelații în ceasul de întuneric

David Wilkerson (1931-2011)14-05-20

Pe tot parcursul Scripturii, Dumnezeu Își trimite harul prin revelații pe care le avem în timpul încercărilor noastre, revelații pe care nu le-am fi putut înțelege niciodată în vremurile noastre bune. Bunătatea lui Dumnezeu se arată poporului Său în vremuri de necaz, calamitate, izolare și greutăți. De exemplu, ucenicul Ioan care a stat rezemat „pe pieptul lui Isus” timp de trei ani. Acesta a fost un timp de odihnă deplină, pace și bucurie. Cu toate acestea, în tot acel timp, Ioan a primit foarte puțină revelație. Îl cunoștea pe Isus doar ca Fiu al Omului.

Download PDF

ZJEVENÍ V NEJTEMNĚJŠÍ HODINĚ

David Wilkerson (1931-2011)14-05-20

Napříč Písmem vidíme, že Bůh rozdává svoji milost během zkoušek skrze zjevení, kterým bychom v dobrých časech nikdy nemohli porozumět. Boží dobrota přichází k lidem v časech problémů, neštěstí, izolace a utrpení. Například učedník Jan byl s Ježíšem v blízkém přátelství po dobu tří let. Byl to čas naprostého odpočinku, pokoje a radosti, přesto v tom čase Jan přijal jen velmi málo zjevení. Poznal Ježíše jen jako Syna člověka. Kdy tedy přijal Jan zjevení Krista ve vší jeho slávě? Stalo se to až poté, co byl odvlečen z Efezu v okovech.

Download PDF