Body

Slovak Newsletters

Boh nikdy neopustí svoj ľud

For the Lord loves justice, and does not forsake his godly ones; they are preserved forever; but the descendants of the wicked will be cut off” (Psalm 37:28).

In Luke 22, Jesus delivered a serious warning to perhaps his most devoted follower. Christ called the apostle Peter aside and told him the following in no uncertain terms: “Simon, Simon, behold, Satan has demanded permission to sift you like wheat; but I have prayed for you, that your faith may not fail” (Luke 22:31–32).

Čo znamená žiť vierou

„Ajhľa, nadutý nemá v duši pokoj, ale spravodlivý zo svojej viery bude žiť!“ (Ab 2:4; autorova kurzíva). Frázu, ktorú tu chcem zdôrazniť, poznajú kresťania po celom svete. Po stáročia „žitie vierou“ motivovalo každodenné rozhodnutia veriacich v každej generácii.

Diablov posledný termín!

“Beda tým, ktorí bývajú na zemi a na mori, lebo zostúpil k vám diabol, ktorý má veľký hnev, lebo vie, že má krátky čas.” (Zjavenie svätého Jána 12,12)

Ako učeníci Ježiša Krista majme sa neustále napozore pred úmyslami Satana, ktorý sa snaží zničiť nás. Preto Pavel hovorí, že musíme spoznať stratégiu a taktiku diabla: len aby sa nestalo, žeby Satan získal nad nami prevahu práve preto, že sme nepoznali jeho prostriedky. (Druhý list Korintským 2, 11)

Chodenie v sláve

Verím, že je len jediná vec, ktorá nás môže zachovať, aby sme obstáli v nastávajúcich ťažkých dňoch a je ňou poznanie Božej slávy. Teraz vám to možno znie ako vznešený, nadnesený pojem, ktorý treba radšej ponechať teológom. Som však presvedčený, že predmet Božej slávy má veľmi reálnu, praktickú hodnotu pre každého skutočného nasledovníka. Jej uchopením otvárame dvere víťaznému životu!

Pri štúdiu tohoto predmetu som pochopil dve dôležité pravdy:

1. Božia sláva je zjavením charakteru a bytosti nášho Pána.

Pozvi Krista do svojho problmu!

Po so mnou na pole Dura blzko Babylona, kde kr Nabuchodonozor zvolal vetkch vodcov vldnych predstaviteov, princov, knieat a vojvodcov z celej svojej re. Musel to by asn pohad na tisce ud obleench v rznych atch, hovoriacich mnohmi jazykmi. Vetci tto udia tu boli zvolan kvli jednej veci aby uctievali a klaali sa krovm bostvm.

Nabuchodonozor dal postavi obrovsk zlat sochu. Vetci tto zhromaden mali za zvukov krovskho orchestra uctieva a pokloni sa tomuto obrazu. Kto by neposlchol, mal zomrie stranou smrou.

Skazen kresania!

Cirkev Jeia Krista m skreslen pohad na to, o je skazenos. Nie je mnoho tch, ktor rozumej Boej defincii skazenosti a ete menej tch, ktor by si priznali, e i oni s vinn!

Ke si predstavujeme skazench ud, vinou tm myslme zlch hrienikov. Poda naej teolgie skazenos zahruje pouvanie drog a alkoholu, cudzolostvo, smilstvo, podvod, hazardn hry, homosexualita, vrada, znsilnenie, incest a alie zl iny. Zili sme pojem skazenosti na zl, zdivoen vne, iadosti a ivot ovldan tbou.

Zotrvávaj v Božej láske

„Ale vy, milovaní, budujte sami seba na svojej presvätej viere a modlite sa v Duchu Svätom. Zachovajte sa v Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista pre večný život“ (Júd 20 – 21).

Ako tak čítam tieto verše Júdovho listu, vnímam, ako mi Duch jemne šepká: „David, chcem, aby si vstúpil do plnosti radosti mojej lásky. Máš správnu teológiu; ale ešte si nezakúsil ten pravý odpočinok duše, ktorý prichádza so zotrvávaním v mojej láske. Až doteraz si v tom bol len po členky – no je tu celý oceán mojej lásky, v ktorom môžeš plávať.“

Nádej - očakávanie niečoho dobrého

We hear a lot about hope — from politicians, from numerous books, from tapes and other media. But what is offered in each of these messages doesn’t seem to last.

We may get fired up and encouraged by what we hear in such messages. Indeed, we may find ourselves refreshed and hopeful for a season. But what is offered isn’t a fixed, experienced hope, and soon it fades away.

The whole world yearns for a steadfast hope. The inner cry of multitudes around the globe right now is, “Somebody, somewhere, please, give me some hope, something that will last.”

Čas plakať a čas bojovať

Ako tak listujem stránkami Starej zmluvy, som povzbudený príkladom kráľa Dávida. Dopadla naňho desivá pohroma, ktorá spôsobila, že i jeho nabližší ohrozovali jeho vlastný život. Obdivujem Dávidovo rozhodnutie počuť slovo od Boha uprostred tohto nebezpečného času.

Tu je príbeh: Dávid a jeho skupina šesť stoviek lojálnych mužov sú na úteku pred kráľom Saulom, ktorý sa ich snaží zabiť. V jednej chvíli sa táto malá armáda utáborí v meste Ciklag, kde si muži založili svoje rodiny. A práve z tohot miesta vychádzajú do boja a svoje manželky a deti zanechávajú v bezpečí.

Pokúšanie Pána

"Lebo nechcem, aby ste nevedeli, bratia, že všetci naši otcovia boli pod oblakom a všetci prešli cez more a všetci boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a v mori a všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá išla za nimi a tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich sa nezaľúbilo Bohu, lebo boli pobití a rozmetaní na púšti. A to všetko sa nám stalo výstražným príkladom nato, aby sme neboli žiadostiví zlého ako aj oni žiadali.