Body

Slovak Newsletters

Pokúšanie Pána

"Lebo nechcem, aby ste nevedeli, bratia, že všetci naši otcovia boli pod oblakom a všetci prešli cez more a všetci boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a v mori a všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá išla za nimi a tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich sa nezaľúbilo Bohu, lebo boli pobití a rozmetaní na púšti. A to všetko sa nám stalo výstražným príkladom nato, aby sme neboli žiadostiví zlého ako aj oni žiadali.

Komu verme?

Jeden primn kresan mi nedvno poloil v liste nasledujcu otzku:

"Komu verme? Roky som tal prce mnohch sluobnkov, ktor boli presveden, e koniec je blzko. Avak znovu a znovu sa mlili. Teraz si uvedomujem, e niektor sa snaia len preda knihu. Ale in si primne mysleli, e im Boh povedal, e koniec bude v naej dobe.

Osdlo je zlomen tek

Poehnan Hospodin , ktor ns nedal za koris ich zubom. Naa dua unikla jako vta Z osdla lovcov. Osdlo sa potrhalo, a my sme unikli. Naa pomoc je v mene Hospodinovom, ktor uinil nebesia i zem. (alm 124:6-8)

V alme 124 tame o lovcoch a ich osdlach. Urite ste u pouli o lovcoch. Boli to profesionlni lapai vtkov pred tm , ne boli vyroben automatick zbrane. Roztiahli na zem sie a vtci, ktor si na u sadli, sa u nemohli vyslobodi, lebo sa do nej zaplietli.

Slová potešenia a nádeje

Keď Ježiš slúžil veľkému zástupu, začali byť ľudia v tomto zástupe hladní. A tak zobral svojho učeníka Filipa bokom a položil mu dôležitú otázku: „Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Ale to povedal len preto, aby ho skúšal; lebo sám vedel, čo urobí“ (Jn 6:5-6 SEP).

Poznanie Ducha Svätého

V našej cirkvi Times Square Church spievame a pritom tlieskame túto pieseň:

Zošli ho, Pane, zošli ho k nám, Pane, nech Tvoj Duch zostúpi! Potrebujeme ho, Pane, zošli svojho Ducha.

Spievame aj iné, podobné piesne, ktorými vzývame Svätého Ducha, aby zostúpil.

Ale pravdou je, že Svätý Duch je už tu. Zostúpil z neba do hornej miestnosti počas Letníc. A nikdy neodišiel!

Vydaný smrti!

V deň Letníc apoštol Peter oznámil zástupom v Jeruzaleme, "Ježiša Nazaretského...toho určenou radou a predzvedením Božím vydaného ste vzali a rukou bezbožných pripli na kríž a zavraždili" (Sk. 2:22-23).

Čo Peter mienil týmito slovami? Jeden grécky slovník prekladá jeho slová takto: "Ježiš bol vydaný nepriateľom, vydaný smrti podľa predurčeného Božieho plánu."

Poehnanie od Jeia Krista nho Najvyieho Kaza!

Biblia hovor, e ke sa Jei vrtil do neba, zaujal slubu Najvyieho Kaza, ku ktormu mu vetci prichdza vierou.

... ale on preto, e trv na veky, m na inho neprechodn kastvo, ven, ... (idom 7:24)

Jei je nemenn! Je ten ist vera, dnes a na veky. Poas celho tvojho ivota, Jei Kristus bude tvoj Najvy Kaz v nebesiach a zostane nm, a km neprde domov k Nemu. On sed po pravici Boha Otca a m vetku autoritu a moc, ako sa o tom pe v idom 8:1.

Ale hlavn pri tom, o om je slovo, je to, e mme takho vekaza, ktor sa posadil po pravici trnu Velienstva v nebesiach, ... (idom 8:1)

Odpadn od viery k Antikristovi!

Apotol Pavol hovor o dvoch stranch veciach, ktor zasiahnu cirkev pred Jeiovm prchodom. Lepie povedan, Pn neprde pre ns skr, km sa tieto dve veci nestan. A ja vm chcem ukza, e obidve s aktulne prve teraz bud sa dia pred naimi oami.

Po prv, Pavol hovor, e v poslednch doch bude vek odpadnutie od viery. A po druh ns upozoruje na zlho ducha Antikrista, ktor zasiahne veriacich, ktor sa odklonia od viery. Samozrejme, cirkev bola vyuovan mnoho rokov o prichdzajcom Antikristovi. My teraz vieme, e m prs Mu hriechu, Syn skazy a zatratenia. Pe sa o tom v Biblii.