Body

Czech Devotionals

NEODKLÁDEJ POKÁNÍ

Mark Renfroe

Odmítnout činit pokání z hříchů, ze kterých nás Bůh usvědčuje, nikdy není dobré. Na tom by se většina z nás shodla. Jsem však přesvědčen, že mnozí z nás si myslí, že než se skutečně podřídíme Duchu, je dobré pokání promyslet. Ale ve skutečnosti je to jenom oddalování pokání; může to vypadat duchovně, ale pro náš vztah s Bohem je to stejný jed jako přímé odmítnutí odvrácení se od hříchu.

MILOVAT PRAVDU

David Wilkerson (1931-2011)

Pavel děkuje Bohu za lid, který zůstává pevný i v nebezpečných dobách. Tento svatý zůstatek povstane proti duchu antikrista a bude stát pevně. Nikdy nebude přemožen. Naopak, zvítězí nad světem, tělem a Zlým. 

DVOJNÁSOBNÁ BOLEST

David Wilkerson (1931-2011)

Když hřešíme v Boží přítomnosti, proti jeho světlu a lásce působíme Bohu „dvojnásobnou bolest“. To znamená, že Boha nezarmucuje pouze samotný hřích, ale také to, že ví, jaké důsledky nám hřích přinese. Bůh ví, že hřích nás přivede do trápení.

Dále Boží „dvojnásobná bolest“ spočívá v tom, že kvůli našemu hříchu se Bůh musí držet svého slova a soudit nás. On, milující otec, musí přihlížet a naslouchat našemu úzkostnému křiku, když nás kárá s cílem vychovat v nás zbožný charakter.

BOŽÍ BOLEST

David Wilkerson (1931-2011)

„Hospodin promluvil k Mojžíšovi: ‚Jdi, sestup dolů, neboť tvůj lid, který jsi vyvedl z egyptské země, propadl zvrácenosti … Odlili si sochu býčka a klanějí se mu, obětují mu … Viděl jsem tento lid, je to lid tvrdé šíje. Teď mě nech, ať proti nim vzplane můj hněv a skoncuji s nimi‘ “ (Exodus 32,7-10). 

MÁME POKRAČOVAT V HŘÍCHU?

David Wilkerson (1931-2011)

Když Pavel poprvé kázal o ospravedlnění z víry, otřáslo to církví. V té době to byla neuvěřitelná zpráva. Někteří teologové na to zareagovali: „Pokud je mi odpuštěno, pokud je Bůh tak milosrdný a bez omezení mi odpouští, a pouze stačí, abych věřil, můžu hřešit ještě více, aby se Bůh mohl těšit z toho, že mi dává více milosti! Tito teologové vůbec nepochopili evangelium.

PAMATUJTE NA ZDROJ ŽIVOTA

Gary Wilkerson

Ježíš řekl církvi v Laodikeji: „Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji!“ (Zjevení 3,15-17) Poslední věta je pravděpodobně tou nejtragičtější větou, kterou může někdo Bohu říci. 

NADPŘIROZENÝ BOŽÍ POKOJ

Carter Conlon

Nikdo nemá rád špatné zprávy. Mohli byste žít svůj každodenní život, a najednou by se vše během okamžiku změnilo. Přijde telefonní hovor, zpráva, dopravní nehoda, zadlužení nebo cokoliv jiného, co otřese vaším světem. Ani by to nemusela být katastrofální událost, která by vám v okamžiku změnila život.

SPASENÍ POUHOU VÍROU

David Wilkerson (1931-2011)

Když uvěříme v Krista, věříme, že naše hříchy jsou odpuštěny. Věříme, že jsme přijati, že můžeme odložit veškerou vinu a strach, a říkáme: „Jsem spasen pouze vírou v to, co pro mě Ježíš učinil na kříži.“

Jak nadále chodíme s Ježíšem, činíme skutky neposlušnosti. Jsme svými hříchy zdrceni a rychle ztrácíme pohled na kříž. Usilovně se snažíme získat zpátky svou spravedlnost, abychom získali zpět Boží přízeň. Život se tak stane noční můrou, protože se točí pořád dokola kolem hříchu a vyznávání, hříchu a vyznávání.

ŽÁDNÉ DĚDICTVÍ?

David Wilkerson (1931-2011)

Pavel nám dává seznam těch, kteří nezdědí Boží království: „Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.“ (1. Korintským 6,9-10)

Potom apoštol dodává: „A to jste někteří byli. Dali jste se však obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha.“ (1. Korintským 6,11)

NALEZNETE ODPOČINUTÍ

David Wilkerson (1931-2011)

„Naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“ (Matouš 11,29-30)

Znám pouze jeden způsob, jak najít odpočinutí, o kterém mluvil Ježíš. Pokud to pochopíte a učiníte, vstoupíte do nejslavnějšího pokoje, jaký je na této straně nebes možný, a skončí všechny vaše pocity nejistoty.