SOUČASNÁ KRISTOVA VELIKOST | World Challenge

SOUČASNÁ KRISTOVA VELIKOST

David WilkersonJanuary 21, 2015

„Nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích“ (Efezským 1:16-20).

Jednoduše řečeno, Pavel se za Církev modlil takto: „Ať vám Bůh zjeví nejen minulou velikost, nýbrž i současnou velikost Krista.“

Církev měla velikou úctu ke Kristu, který chodil po zemi, k Ježíši z Galilee, učiteli a činiteli zázraků, synu Marie. Nikdy nás nebude unavovat, když uslyšíme a budeme hovořit o velikosti Ježíše z Nazareta – jak vyháněl démony; nepodlehl žádnému pokušení; otevíral oči slepých a uši hluchých; přiměl ochrnutého vyskočit; uzdravil seschlé paže; léčil malomocenství; proměnil vodu ve víno; nasytil obrovské zástupy malým množstvím bochníků a ryb; křísil z mrtvých!

A přece v nějakém historickém okamžiku omezujeme tohoto velikého, mocného, zázraky konajícího Spasitele! Vymysleli jsme teologii, která ho činí Pánem nad duchovními věcmi, avšak nikoli nad přirozenými. Například věříme, že nám může odpustit hříchy; uklidnit naše nervy; zbavit nás viny; dát nám radost a pokoj; nabídnout nám věčný život – všechno, co se děje v neviditelném světě. Avšak nemnozí z nás jej znají jako Boha přirozených věcí, Boha každodenních záležitostí: Boha našich dětí, našich zaměstnání, našich účtů, našich domovů a našich manželství.

Pavel říká, že potřebujeme zjevení moci, kterou Kristus vlastní od svého vzkříšení z mrtvých. Dokonce i nyní sedí Ježíš po Boží pravici a vlastní veškerou moc na nebi i na zemi: „Všechno podrobil pod jeho nohy“ (Efezským 1:22).
 

Download PDF