ZKOUŠKA VÍRY | World Challenge

ZKOUŠKA VÍRY

David WilkersonMarch 22, 2016

Kristus nemá žádné potěšení z toho, když zkouší Své děti. Bible říká, že Kristus s námi v naších zkouškách cítí a dotýká se ho, když cítí naše slabosti. Ve Zjevení 2, 9 říká církvi: „Znám tvé soužení a chudobu.“ Má tím na mysli: „Vím, čím procházíš. Možná tomu nerozumíš, ale já o tom vím všechno.“

Je nutné, abychom tuto pravdu pochopili, protože Pán skutečně zkouší a zkoumá Svůj lid. Písmo praví: „Ano, prověřil jsi nás, Bože, tříbil jsi nás jak stříbro nejčistší.“ „…aby osvědčenost vaší víry, vzácnější než pomíjející zlato, jež je zkoušeno ohněm, byla nalezena ke chvále“ (1. Petrova 1, 7). „Hospodin zkoumá spravedlivého…“ (Žalm 11, 5).

Popravdě každý, kdo následuje Ježíše, bude procházet trápením. Žalmista píše: „Mnoho zla přichází na spravedlivého“ (Žalm 34, 20). Pavel píše o „velikém soužení, v sevření srdce a s mnohými slzami“ (2. Korintským 2, 4). A list Židům popisuje svaté, kteří „trpěli nedostatkem, zakoušeli útisk a zlé jednání a přestáli mnohý zápas s utrpením“ (Židům 11, 37, 10, 32).

V Bibli se toho o utrpení, zkouškách a trápení v životě věřících píše opravdu hodně. Slovy žalmisty: „Má duše se sytí trápením, můj život spěje do podsvětí“ (Žalm 88, 4). Podobně píše David: „Dals mi spatřit mnohá a zlá soužení“ (71, 20).

Nemohu jmenovat ani jednoho Ježíšova následovníka, který by neprošel vším, co Bible zmiňuje: zkouškami, soužením, starostmi, trápením a bolestí. Vím, že mohu spolu s Davidem říct: „Zažil jsem mnohá a zlá soužení a zkoušky.“ A vím, že mnozí z těch, kteří budou číst toto poselství, si řeknou: „To přesně vystihuje můj současný život. Čelím teď několika strastiplným zkouškám a trápením.“

Proto musí každý křesťan vědět a přijmout, že Bůh má pro každé naše trápení důvod.  Žádná zkouška nepřijde, aniž by ji dopustil. Jedním z Božích plánů s naším utrpením je stvořit v nás neochvějnou víru. Petr píše: „Aby osvědčenost vaší víry, vzácnější než pomíjející zlato, jež je zkoušeno ohněm, byla nalezena k chvále, slávě a cti při zjevení Ježíše Krista“ (1. Petrova 1, 7). Petr tyto zkušenosti nazývá „výhní zkoušek“ (4, 12). 

Download PDF