De förunderliga välsignelserna i att vara i Kristus | World Challenge

De förunderliga välsignelserna i att vara i Kristus

David WilkersonSeptember 12, 2011

Kyrkan idag lever i en tid med mycket ljus. Med så mycket undervisning tillgänglig för oss har den Helige Ande uppenbarat för oss de fantastiska välsignelserna i Jesus verk på korset.

Men det fanns en tid när Kristi underbara verk fördunklades för världen. Den perioden var den mörka medeltiden, när korsets betydelse doldes för människors ögon.

De flesta predikningarna under den tiden fokuserade på Guds vrede och fördömelse. Påvar och präster förkunnade ett gärningarnas evangelium, och människorna utförde många olika handlingar för att försöka finna frid med Gud. De reste miltals till helgedomar, knäböjde i tillbedjan inför ikoner av sten och repeterade långa böner. Men detta ökade bara människors bundenhet och förmörkade insikten hos många.

Till och med idag, med all tillgänglig undervisning, förstår många kristna fortfarande inte viktiga aspekter av Kristi verk för oss. Jag skulle vilja inrikta mig på en av de aspekterna – nämligen, vad det betyder att vara ”i Kristus.”

Att vara i Kristus är den enda grund på vilken ett heligt liv kan byggas. Utan denna grund vänder vi oss till vårt kött för att försöka frambringa helighet i oss själva. Men äkta helighet finns bara att få genom att känna Guds rikedomar i Kristus Jesus.

”Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den lär oss att avsäga oss all ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i denna världen” (Titus 2:11–12, Reformationsbibeln).

Endast Guds nåd kan lära oss hur vi blir heliga. Gärningar kan aldrig frambringa det. Bara när vi griper tag i välsignelserna som är våra genom att vara i Kristus kommer vi att bygga på en fast grund. ”För vilka Gud ville göra känt hur rik på härlighet denna hemlighet är bland hedningarna, som är Kristus i er, härlighetens hopp” (Kol 1:27, Ref.bibeln).

Gud talade till Jesaja om en särskilt tjänare som behagade hans hjärta.

”Se, över min tjänare som jag uppehåller, min utkorade, till vilken min själ har behag” (Jes 42:1, 1917). Vem är denne dyrbare som Gud uppehåller och vakar över alla hans steg?

Matteus svarar oss: ”När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Och se, himlen öppnades, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sade: "Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje.” (Matt 3:16–17, SFB).

Det hebreiska ordet för ”har jag min glädje” här är ”behag.” Vad Gud sa i realiteten var, ”Min själ har behag i min Son, Jesus Kristus.”

Vi vet att genom hela Gamla testamentet offrades oräkneliga antal av boskap till Herren som offer. Men inga av dessa skänkte Herren någon glädje: ”Ty det är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna ta bort synder… Till brännoffer och syndoffer hade du inte behag” (Hebr 10:4, 6, Ref.bibeln).

Men redan i nästa vers läser vi dessa underbara ord från Jesus: ”Då sade jag: Se, jag kommer… att jag skall göra din vilja, o Gud” (10:7). Kristus kom till jorden för att göra vad inget djuroffer kunde göra: ”Därför säger han då han kommer i världen: Offer och gåva ville du inte ha, men en kropp har du berett åt mig” (10:5).

Gud hade förberett en fysisk kropp för Jesus här på jorden som skulle utgöra det perfekta syndoffret för all tid. ”Kristus led ju också en gång för synder, rättfärdig för orättfärdiga, för att han skulle föra oss till Gud” (1 Pet 3:18, Ref.bibeln).

Från världens skapelse hade Gud bara en plan för att försona den fallna, syndfulla mänskligheten.

Guds plan för frälsning var enkel. Han sa, ”Jag ska sända ut min egen Son som en befriare. Och efter att han har dött, uppstått och står inför mig i härlighet kommer jag bara att erkänna honom.”

Bara Kristus, som är själva essensen av Gud, skulle någonsin kunna stå inför Fadern. Gud Fadern skulle bara erkänna Kristus, tjänaren som fullkomligt gladde och behagade honom. Herren sa, ”Min Son är det enda värdiga offerlammet. Han kommer i sig själv att samla ihop alla dem som har blivit skilda från mig genom synd och kommer att försona dem med mig.”

När nu Jesus sa, ”En kropp har du berett åt mig” (Hebr 10:5, Ref.bibeln), menade han inte bara en mänsklig kropp utan även en andlig kropp. Denna kropp består av alla dem som tror på honom: ”En kropp” (Ef 4:4, Ref.bibeln) – och alla som är “i Kristus” genom tro har fötts in i denna andliga kropp: ”Ty vi är lemmar av hans kropp, av hans kött och av hans ben” (5:30).

Ja, en fysisk människa finns i himlen. Jesus, Sonen, sitter vid Faderns högra sida. Men han är inte fysiskt synlig i denna värld. Faktum är att vi som utgör Kristi kropp är den enda Jesus världen någonsin kommer att se.

I Mika 6 frågade ett avfälligt Israel, ”Hur kan vi stå inför en helig Gud?”

”Varmed skall jag träda fram inför HERREN, och varmed böja mig ned inför Gud i höjden? Skall jag träda fram inför honom med brännoffer, med årsgamla kalvar? Har HERREN behag till vädurar i tusental, till oljeströmmar i tiotusental? Skall jag giva min förstfödde till offer för min överträdelse, min livsfrukt till syndoffer för min själ?” (Mika 6:6-7, 1917).

Israeliterna ställde en bra fråga: ”Hur kan någon mänsklig varelse närma sig en helig Gud? Hur skulle vi någonsin kunna glädja honom och tas emot av honom? Vilken typ av offer vill han ha av oss? Vårt blod, våra kroppar, våra barn?”

Vi vet att till och med våra goda gärningar, vänliga sinnelag och generositet är som smutsiga paltor i Guds ögon. Så hur tas vi emot vi av Gud? Paulus skriver, ”Han har benådat [tagit emot] oss i den Älskade” (Ef 1:6, Ref.bibeln). Vi tas emot bara när vi är ”i den älskade” – alltså i Kristus, en del av hans kropp.

”Med hänsyn till den planen i tidernas fullbordan, nämligen att i Kristus sammanfatta allt, både det som är i himlarna och det som är på jorden i honom” (”i honom” gk grundtext, 1:10, Ref.bibeln, min kursivering). ”Ty genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern” (2:18). Vi har helt enkelt inte något annat tillträde till Gud än genom att vara i Kristus.

Om du till fullo har gett dig hjärta till Jesus har du antagligen uttalat samma fråga som Israel ställde: ”Herre, hur är det möjligt att jag skulle kunna glädja dig? Det är omöjligt för mig att stå inför dig med alla mina misslyckanden och fel. Varje gång jag tycker att jag gör framsteg tar jag två steg tillbaka. Borde jag läsa mer i Bibeln, tillbringa mer tid i bön? Herre, vad vill du ha av mig?”

Gud svarar oss på samma sätt som han gjorde Israel: ”Jag vill inte ha era offer eller goda gärningar. Jag erkänner bara min Sons verk, han som behagar och gläder mig. Men jag har utvalt er som min Sons älskade brud.”

”Ni förstår, jag utvalde er innan världens skapelse till att bli förenade med honom. Jag lockade på er och övertygade er, och genom min Ande förde jag in er i honom. Hur skulle jag inte kunna ha behag till min Sons brud, den brud jag själv valt? Jag kan inte hata mitt eget kött.”

Jesus bad till Fadern: ”Och allt mitt är ditt, och ditt är mitt, och jag är förhärligad i dem” (Joh 17:10, Ref.bibeln). ”Den kärlek som du har älskat mig med, skall vara i dem, och jag i dem” (17:26). Kristus är tydlig: När vi är ett i honom åtnjuter vi samma kärlek från Fadern som han åtnjuter. Gud har lika mycket behag till oss som han har till sin egen Son! Han säger, ”Jag älskar alla som är i min Son, för alla som är hans är mina.”

Bibeln talar också om för oss att Gud är vår Fader precis så som han är Kristi fader. Jesus vittnade: ”Jag far upp till min Fader och er Fader, och till min Gud och er Gud” (Joh 20:17, Ref.bibeln).

Kämpar du hårt för att glädja Gud? Går du igenom tider när du känner att du behagar honom och andra när du tror att du misshagar honom? Älskade, vi måste sätta fakta före våra känslor. Och faktum är att Guds glädje över oss har ingenting med våra ansträngningar, innerlighet eller goda intentioner att göra. Det har bara att göra med vår tro.

Hebreerbrevets författare talar om just detta ämne. Han säger till oss att när vi rör oss bort från den grundläggande läran om att ha tagits emot av Gud genom att vara i Kristus ”går vi bort” från Herren och vänder tillbaka till lagens och köttets slaveri. ”För vi som har kommit till tro går in i vilan... Ty den som har kommit in i hans vila, han har också fått vila från sina verk, så som Gud från sina” (Hebr 4:3, 10, Ref.bibeln). Skriften är tydlig: Beviset på tro är vila.

Enkelt uttryckt, det enda sättet att få vår kämpande, svettiga, orolig själ i frid är att vara övertygad, ”Jag är i Kristus – och i honom tas jag emot av Gud och jag gläder honom. Han har behag till mig, oavsett om jag är uppåt eller nerstämd. Det har ingen betydelse hur jag mår, jag vet min position i Kristus – att jag sitter med honom i det himmelska.”

Hur kan vi ha visshet om att vi verkligen är ”i Kristus”?

Det finns många bevis på att man är ”i Kristus”. Låt mig få ge dig tre av de tydligaste bevisen från Skriften. (Var snäll och lägg märke till att dessa är en följd av: Att du har omvänt dig från synd, övergett ondskan, förtröstat på Kristus för evig frälsning och tillåtit honom att flytta dig ut ur mörkret och in i hans rike av ljus.)

1. Du är i Kristus om du ständigt är i processen att bli förnyad. De som är ”i Kristus” förtröstar inte på en engångsupplevelse av omvändelse. Snarare ropar de ständigt ut att de ska bli förvandlade och förnyade av den Helige Ande. Deras dagliga bön är, ”Herre, ta bort allt från mig som är olikt dig. Skapa om mig till din Sons avbild.”

”Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förgånget, se, allt har blivit nytt” (2 Kor 5:17, Ref.bibeln). ”Inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan efter sin barmhärtighet, genom den nya födelsens bad och förnyelse i den Helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare” (Tit 3:5–6, Ref.bibeln).

“Ny födelse” här betyder ”göra på nytt” eller ”återuppliva och frambringa något nytt.” Paulus säger, ”Den Helige Ande är verksam i dig och förändrar dig.” Kristus har den Helige Ande i obegränsad omfattning – och eftersom vi är del av hans kropp flödar hans Ande ner till var och en av oss. I samma stund som vi är i Kristus får vi näring av hans Ande och görs om till Jesus egna avbild.

2. Du är i Kristus om Skrifterna får leda och bestämma över ditt liv. Vördar du och fruktar Guds Ord? Går du dagligen till Bibelns spegel för att bli förvandlad av den?

”Men den som håller hans ord, i honom är sannerligen Guds kärlek fullkomnad. Av det vet vi att vi är i honom” (1 Joh 2:5, Ref.bibeln). Skriften är tydlig: Vi vet att vi är i Kristus om vi älskar och lyder hans ord. Det här är också hur vi vet att Guds kärlek är fullkomnad i oss enligt Johannes.

Paulus skrev, ”För övrigt, bröder, be för oss att Herrens ord får framgång och blir prisat, så som också hos er” (2 Tess 3:1, Ref.bibeln). Frasen ”framgång” betyder ”inte möter något motstånd i er.” Paulus sa, ”När ni läser eller hör Guds Ord, låt det leda och bestämma över er. Ära det och gör det till rättesnöret i era liv.”

Kristna citerar ofta följande vers: ”Och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria” (Joh 8:32, Ref.bibeln). Men detta löfte beror på den föregående versen: ”Om ni förblir i mitt ord, så är ni i sanning mina lärjungar” (8:31).

Frasen ”om ni förblir i mitt ord” betyder ”om ni lever i och håller mina bud.” Med andra ord: ”När ni är i mig kommer jag att uppenbara min sanning för er. Men jag kommer inte att uppenbara den för er om ni inte har för avsikt att leva av den. Ni förstår sanningen bara efter att ni förbundit er att lyda den.”

3. Du är i Kristus om din tro är förenad med barmhärtighet och kärlek. Skriften säger att om du inte har barmhärtighet, eller villkorslös kärlek, kan du inte vara i Kristus.

”Och om jag kunde profetera och visste alla hemligheter och ägde all kunskap och hade all tro, så att jag kunde förflytta berg, men inte hade kärlek, så vore jag intet” (1 Kor 13:2, Ref.bibeln).

Du kan vara en rikt begåvad predikant eller en mäktig evangelist…du kan hela andra genom din tro…du kan förflytta berg genom att tala ut ett enda ord…du kan undervisa Guds Ord med kraft och smörjelse…men om du inte har kärlek till andra är allt detta värdelöst.

Men, ”Om vi älskar varandra, så förblir Gud i oss och hans kärlek är fullkomnad i oss. Genom detta känner vi att vi förblir i honom och han i oss, för han har gett oss av sin Ande. (1 Joh 4:12–13, Ref.bibeln).

Paulus räknar upp ett antal av ”barmhärtighetens och kärlekens frukter”, men jag vill fokusera på endast en.

Om du äger följande frukt har du det tydligaste beviset på att Kristus bor i dig. Det är den här: Kärleken…förtörnas icke” (1 Kor 13:4–5, 1917).

Det grekiska ordet för ”förtörnas” är paraxuno. Det kommer från en rot som betyder ”sur, syrlig” och ”snabb eller plötslig.” Det har en rot till som betyder ”någon nära inpå”. Ställda tillsammans blir dessa betydelser tydliga: Att bli förtörnad är att tappa humöret med syrliga kommentarer, att ha ett ilsket och häftigt humör – och att rikta allt mot någon som är nära dig.

Bibeln säger i själva verket till oss, ”Om du är i Kristus älskar du villkorslöst – och du kommer inte längre att bli provocerad så lätt.”

Jag tror att våra största test på denna frukt kommer från dem som är oss närmast – vår gemål, våra barn, våra vänner. Så, har du kort stubin? Hur lätt brusar du upp? Om du är I Kristus kommer en röst att höjas inom dig varje gång du håller på att bli arg. Den kommer att ropa, ”Herre, hjälp mig. Helig Ande, lugna ner mig!”

Du är kanske inte perfekt. Men om du är i Kristus tar du ständigt itu med dessa frågor i ditt liv genom den Helige Andes kraft. Och genom tro kan du tas emot fullständigt av Fadern oavsett vilken kamp du har – tack vare Kristus i dig.

Det är dags för dig att fröjdas över din välsignade position i Kristus. Du är den himmelske Faderns älskade barn – hans ljuvliga tjänare som för evigt förvandlas till hans Sons avbild – helt på grund av att Kristus är i dig. Tacka honom för denna förunderliga gåva till dig – och tillåt dig själv att bli förvandlad av hans Ord och Ande. Halleluja!

Download PDF