Prayer | Page 6 | World Challenge

Prayer

الانضمام إلى رجال الله المصليين

David Wilkerson (1931-2011)22-05-20

في الوقت الذي بلغ فيه النبي الإلهي دانيال سن الثمانين من عمره ، كان قد عاصرفترات ملكين بابليين ، نبوخذنصر وابنه بلشاصر ، ثم خدم تحت الملك داريوس.  كان دانيال دائمًا رجل صلاة ولم يكن يفكر قط عن التباطؤ في شيخوخته.

قام الملك داريوس بترقية دانيال إلى أعلى منصب في الأرض ، مما جعله مسؤولاً عن صياغة وتكوين سياسة الحكومة وتعليم وتدريب جميع المعينين والمفكرين في المحكمة:   " فَفَاقَ دَانِيآلُ هَذَا عَلَى ٱلْوُزَرَاءِ وَٱلْمَرَازِبَةِ، لِأَنَّ فِيهِ رُوحًا فَاضِلَةً. وَفَكَّرَ ٱلْمَلِكُ فِي أَنْ يُوَلِّيَهُ عَلَى ٱلْمَمْلَكَةِ كُلِّهَا."(دانيال 6: 3).

Download PDF

Sluit By God se Biddende Kinders Aan

David Wilkerson (1931-2011)22-05-20

Teen die tyd dat die goddelike profeet, Daniël tagtig jaar oud geword het, het hy twee Babiloniese koning oorleef, Nebukadnésar en sy seun Bélsasar en het toe onder Koning Darius gedien. Daniël was altyd ‘n biddende man en dit het glad nie by hom opgekom om dit rustiger te vat in sy ouderdom nie.

Download PDF

加入恆常禱告者的行列

David Wilkerson (1931-2011)22-05-20

敬虔的但以理先知年上八十时, 巴比伦的尼布迦尼撒王和他儿子伯沙撒都已驾崩, 他便服事大利乌王. 但以理恒常祷告, 没有因年老而想怠工.

大利乌王把但以理提升到国中的最高的官位, 派任他拟定政策, 且教导朝廷中的长官和知识份子: 「这但以理因有卓越的灵性,超乎其馀的总长和总督,王想立他治理全国。」 (但6:3).

但以理显然是一位日理万机的先知. 然而, 没有甚麽能令这神人放弃他的祷告生活. 他每日叁次从百忙中抽空亲近神.

但以理是我们的榜样, 有关得著恒常祷告的领袖多麽要紧. 请谨记, 他奉命管理国中其馀的长官. 请思考但以理多麽费劲才能专心祷告. 毕竟, 他处於当代的纽约市 — 即富丽堂皇的巴比伦. 而且, 那是个纸醉金迷,灵命荒凉的时期—神的子民追求逸乐, 贪心不足.

对於任何人, 包括但以理, 祷告并不是一件自然的事. 有纪律的祷告生活容易开始, 但难以持守 —我们的肉体和恶魔都会大加拦阻. 有功效的祷告源自既忠心, 又慇勤的僕人; 他看见国家和教会深陷罪中, 便屈膝呼求神. 神大大意欲祝福子民, 但我们的心灵若被今世的灵所玷污, 我们就无法领受祝福.

Download PDF

加入恆常禱告者的行列

David Wilkerson (1931-2011)22-05-20

敬虔的但以理先知年上八十時, 巴比倫的尼布迦尼撒王和他兒子伯沙撒都已駕崩, 他便服事大利烏王. 但以理恆常禱告, 沒有因年老而想怠工.

大利烏王把但以理提升到國中的最高的官位, 派任他擬定政策, 且教導朝廷中的長官和知識份子: 「這但以理因有卓越的靈性,超乎其餘的總長和總督,王想立他治理全國。」 (但6:3).

但以理顯然是一位日理萬機的先知. 然而, 沒有甚麼能令這神人放棄他的禱告生活. 他每日三次從百忙中抽空親近神.

但以理是我們的榜樣, 有關得著恆常禱告的領袖多麼要緊. 請謹記, 他奉命管理國中其餘的長官. 請思考但以理多麼費勁才能專心禱告. 畢竟, 他處於當代的紐約市 — 即富麗堂皇的巴比倫. 而且, 那是個紙醉金迷,靈命荒涼的時期—神的子民追求逸樂, 貪心不足.

對於任何人, 包括但以理, 禱告並不是一件自然的事. 有紀律的禱告生活容易開始, 但難以持守 —我們的肉體和惡魔都會大加攔阻. 有功效的禱告源自既忠心, 又慇勤的僕人; 他看見國家和教會深陷罪中, 便屈膝呼求神. 神大大意欲祝福子民, 但我們的心靈若被今世的靈所玷污, 我們就無法領受祝福.

Download PDF

Únete al Pueblo de Oración de Dios

David Wilkerson (1931-2011)22-05-20

Cuando el profeta piadoso Daniel alcanzó los ochenta años de edad, había sobrevivido a dos reyes de Babilonia, Nabucodonosor y su hijo Belsasar, y luego sirvió bajo el mando del rey Darío. Daniel siempre había sido un hombre de oración y no pensaba bajar el ritmo en su vejez.

Download PDF

Join God’s Praying People

David Wilkerson (1931-2011)22-05-20

By the time the godly prophet Daniel reached eighty years of age, he had outlived two Babylonian kings, Nebuchadnezzar and his son Belshazzar, and then served under King Darius. Daniel had always been a praying man and he had no thoughts of slowing down in his old age.

Download PDF

Дерзновенный Доступ к Богу

David Wilkerson (1931-2011)19-05-20

«По предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем, в Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него»(Еф.3:11,12).          

Божьи дети имеют право и свободу в любой момент подключаться в дела нашего Господа - это одна из величайших привилегий предоставленных человечеству.

Download PDF

Nous approcher de Dieu en tout confiance

David Wilkerson (1931-2011)19-05-20

“Selon le dessein éternel qu’il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance” (Éphésiens 3:11-12). Les enfants de Dieu ont le droit et la liberté de s’approcher de notre Seigneur à n’importe quel moment – un des plus grands privilèges jamais accordé à l’humanité.

Download PDF

Apropierea de Dumnezeu cu încredere

David Wilkerson (1931-2011)19-05-20

„După planul veşnic pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru. În El avem, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu încredere.” (Efeseni 3:11-12) Copiii lui Dumnezeu au dreptul și libertatea să intre oricând în prezența Domnului – acesta este unul dintre cele mai mărețe privilegii acordate vreodată omenirii.

Download PDF

SMĚLE PŘISTUPOVAT K BOHU

David Wilkerson (1931-2011)19-05-20

„Svůj odvěký záměr uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu – v něm a skrze víru v něj máme možnost přistupovat k Bohu směle a s důvěrou“ (Efezským 3, 11-12).

Boží děti mají právo svobodně přicházet k Pánu kdykoliv – je to jedna z největších výsad, které máme.

Download PDF