Prayer | Page 4 | World Challenge

Prayer

القوة في الصلاة المقتدرة

Jim Cymbala04-07-20

الرسول بولس كاتب معظم العهد الجديد أعلن اعلانا شديد الأهمية في رسالة رومية:

"وَكَذَلِكَ ٱلرُّوحُ أَيْضًا يُعِينُ ضَعَفَاتِنَا، لِأَنَّنَا لَسْنَا نَعْلَمُ مَا نُصَلِّي لِأَجْلِهِ كَمَا يَنْبَغِي. وَلَكِنَّ ٱلرُّوحَ نَفْسَهُ يَشْفَعُ فِينَا بِأَنَّاتٍ لَا يُنْطَقُ بِهَا". (رومية 8: 26)

  لاحظ العبارات الرئيسية:

* "لِأَنَّنَا لَسْنَا نَعْلَمُ مَا نُصَلِّي لِأَجْلِهِ كَمَا يَنْبَغِي".  وهذا مكتوب بصيغة الجمع - ضم بولس نفسه!  أعظم رسول في التاريخ لم يعرف كيف يصلي بشكل صحيح؟

Download PDF

Poder para Vencer en Oración

Jim Cymbala04-07-20

El apóstol Pablo, escritor de la mayor parte del Nuevo Testamento, hizo una confesión extraordinaria en Romanos: “Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles” (Romanos 8:26). Observa las frases clave:

Download PDF

Power to Prevail in Prayer

Jim Cymbala04-07-20

The apostle Paul, writer of most of the New Testament, made an extraordinary admission in Romans: “In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us through wordless groans” (Romans 8:26). Notice the key phrases:

Download PDF

La preuve du temps passé avec Jésus

David Wilkerson (1931-2011)29-05-20

Après que Pierre et Jean aient évangélisé un mendiant infirme près de la porte du temple et que l’homme ait été guéri, ils ont commencé à prêché avec assurance la repentance au peuple. “Beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s’éleva à environ cinq mille.” (Actes 4:4). En conséquence de leur témoignage, Pierre et Jean ont été conduits devant le souverain sacrificateur et les anciens. “Ils les firent placer au milieu d’eux et leur demandèrent : par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?” (4:7).

Download PDF

Свидетельство Проведенного с Иисусом Времени

David Wilkerson (1931-2011)29-05-20

Петр и Иоанн, после того, как у ворот храма исцелили нищего калеку, стали смело проповедовать людям о покаянии. «Многие же из слушавших слово уверовали; и было число таковых людей около пяти тысяч»(Деян.4:4). В результате их свидетельства, первосвященник и старейшины спросили Петр и Иоанн. « Какою силою или каким именем вы сделали это?»(4: 7). Они хотели запугать Петра и Иоанна, но это имело противоположный эффект. Должно быть Петр подумал: «Спасибо, Иисус, за то, что позволил мне проповедовать Твое имя этим ненавистникам Христа».

Download PDF

跟过主的迹象

David Wilkerson (1931-2011)29-05-20

彼得约翰在圣殿门口服事一名瘸腿的乞丐後, 他就得医治. 他们便放胆传扬悔改之道, 且服事人. 「但听道的人有许多信了,男人的数目约有五千。」 (徒4:4). 彼得约翰因著他们自己的见证

, 而被带到大祭司和长老面前. 「他们叫使徒站在中间,问他们:「你们凭甚麽能力,奉谁了的名做这事呢?」 」(4:7).

他们为要恐吓彼得约翰而举行了这听讯会, 但效果适得其反. 彼得一定想: 「主啊, 感谢你容许我向这些恨恶主的人传扬你的圣名. 」我们得知彼得没有既安静, 又含蓄的传达一篇演讲. 他乃被主得著, 被圣灵充满,为要宣告真理而準备好!

彼得的胆量并不是透过声大夹恶的谴责. 他的目的并非要论断或贬低那些宗教领袖. 他仅仅希望他们知罪痛悔. 因此, 他发出了讲台呼召, 说: 「除衪以外,别无拯救,因为在天下人间,没有赐下别的名,我们可以靠著得救。」(4:12).

领袖们都大为愕然. 「他们见彼得、约翰的胆量,又看出他们原是没有学问的平民,就很惊讶,认出他们曾是跟耶稣一起的. 」(4:13).

彼得一定向约翰眨眼, 也许心中想: 「他们想起我们几週前跟过主, 却不晓得我们曾与复活的夫子在一起. 」他们俩人刚才在早上与衪在楼房上; 他们在狱中祷告时也与衪在一起.

Download PDF

跟過主的跡象

David Wilkerson (1931-2011)29-05-20

彼得約翰在聖殿門口服事一名瘸腿的乞丐後, 他就得醫治. 他們便放膽傳揚悔改之道, 且服事人. 「但聽道的人有許多信了,男人的數目約有五千。」 (徒4:4). 彼得約翰因著他們自己的見证

, 而被帶到大祭司和長老面前. 「他們叫使徒站在中間,問他們:「你們憑甚麼能力,奉誰了的名做這事呢?」 」(4:7).

他們為要恐嚇彼得約翰而舉行了這聽訊會, 但效果適得其反. 彼得一定想: 「主啊, 感謝你容許我向這些恨惡主的人傳揚你的聖名. 」我們得知彼得沒有既安靜, 又含蓄的傳達一篇演講. 他乃被主得著, 被聖靈充滿,為要宣告真理而準備好!

彼得的膽量並不是透過聲大夾惡的譴責. 他的目的並非要論斷或貶低那些宗教領袖. 他僅僅希望他們知罪痛悔. 因此, 他發出了講台呼召, 說: 「除衪以外,別無拯救,因為在天下人間,沒有賜下別的名,我們可以靠著得救。」(4:12).

領袖們都大為愕然. 「他們見彼得、約翰的膽量,又看出他們原是沒有學問的平民,就很驚訝,認出他們曾是跟耶穌一起的. 」(4:13).

彼得一定向約翰眨眼, 也許心中想: 「他們想起我們幾週前跟過主, 卻不曉得我們曾與復活的夫子在一起. 」他們倆人剛才在早上與衪在樓房上; 他們在獄中禱告時也與衪在一起.

Download PDF

Dovada timpului petrecut cu Isus

David Wilkerson (1931-2011)29-05-20

După ce Petru și Ioan au slujit unui cerșetor olog în afara porții templului și după ce acesta a fost vindecat, ei au început să predice cu îndrăzneală pocăința și să slujească oamenilor. „Mulți din cei ce auziseră cuvântarea au crezut; și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la cinci mii.” (Fapte 4:4) Ca rezultat al mărturisirii lor, Petru și Ioan au fost aduși înaintea marelui preot și a bătrânilor: „Cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta?” (4:7)

Download PDF

ČAS STRÁVENÝ S JEŽÍŠEM

David Wilkerson (1931-2011)29-05-20

Když Petr a Jan posloužili zmrzačenému žebráku před branou do chrámu a ten muž byl uzdraven, začali neohroženě zvěstovat pokání a sloužit lidem. „Mnozí, kdo tu řeč slyšeli, uvěřili, takže jejich počet dosáhl asi pěti tisíc mužů.“ (Skutky 4,4) To mělo za následek, že velekněží „dali předvést Petra a Jana a vyslýchali je: ‚Jakou mocí a v čím jménu jste to udělali?‘“ (Skutky 4,7)

Download PDF

Todistus Jeesuksen Kanssa Vietetystä Ajasta

David Wilkerson (1931-2011)29-05-20

Sen jälkeen kun Pietari ja Johannes palvelivat temppelin portin ulkopuolella olevaa rampaa kerjäläistä ja mies parani, he alkoivat rohkeasti saarnata parannusta ja palvella kansaa. “Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan, uskoivat, ja miesten luku nousi noin viiteentuhanteen.” (Ap.4:4). Heidän todistuksensa johdosta Pietari ja Johannes vietiin ylimmäisen papin ja vanhimpien eteen. “Ja he asettivat heidät eteensä ja kysyivät: “Millä voimalla tai kenen nimeen te tämän teitte?”” (4:7).

Download PDF