Latvian Newsletters

Spriedze augšistabā

Kad kristieši runā par augšistabas pieredzi, viņi parasti domā par Vasarsvētkiem. Vārdam “augšistaba” ir priecīga nozīme draudzes dzīvē un ne tikai tāpēc, ka tajā dienā notika brīnišķīgas lietas. Tas bija notikums piepildīts ar spēcīgiem apsolījumiem katram Jēzus sekotājam cauri gadsimtiem.

Rādi Mums Savu Godību

Mēs ilgojamies redzēt, kā mūsu draudzes mainās, piepildās ar Dieva godību un spēku. Savukārt Apustuļu darbi rāda mums virzienu, kurā ir jāiet, lai to piedzīvotu.

Apustuļu darbu 3. nodaļā, Vasarsvētku dienā, Pēteris un Jānis bija tikko piedzīvojuši vēsturisku garīgo atmodu. Jēzus sekotāji bija sapulcējušies augšistabā, kad Svētais Gars nāca pār viņiem un piepildīja ikvienu tajā vietā. Kad ārpusē sapulcējās pūlis, Pēteris Svētā Gara iedrošināts, sludināja un stundas laikā trīs tūkstoši cilvēku kļuva par Kristus sekotājiem.

Jēzus: Varenāks par bauslības darbiem

Vēstule Ebrejiem sākas ar un atkārto patiesību, kuru zina ikviens kristietis, taču reti kurš to tiešām izprot līdz galam: „Jēzus ir varenāks.” Vēstules autors ir tik ļoti koncentrējies uz šo patiesību, ka viņš izlaiž ierastos vēstules ievadvārdus. Šajā vēstulē, tās adresātiem viņš nedod nekādas norādes, pretēji tam, kā viņš to dara citās vēstulēs. Tā vietā viņam prātā ir tikai viena doma: „Jēzus ir varenāks!” Viņš ir sajūsmināts un pārņemts ar Kristu.