ODVALENÍ EGYPTSKÉ POTUPY | World Challenge

ODVALENÍ EGYPTSKÉ POTUPY

Carter ConlonMarch 7, 2015

Americká církev je již dlouho uchvácena společností okolo sebe. Teologie pokleslé společnosti se stala teologií také mnoha, kteří náleží k Božímu lidu. Ale nyní povstává další generace – generace lidí, kteří jsou už unavení z pustiny, unavení z bezmocnosti, unavení z toho, že Ježíšovo jméno je neustále pošlapáváno.

Pán volá svůj vlastní lid se slovy: „Chcete-li zdědit život, za který jsem zemřel, aby Vám byl dán, je potřeba se odvrátit od hříchu. Musíte odmítnout kráčet tak, jak je zvykem u pokleslé společnosti.“ Opět nastala hodina zázraků a Bůh pozval každého z nás, aby byl její součástí. Jsme podobni Jozuově generaci, která má vejít do zaslíbené země, ale nedostaneme se tam, dokud nebude odvalena Egyptská potupa - dokud nebudeme jasně označeni za Boží lid.

To je ten důvod, proč na konci svého dopisu Korinťanům, Pavel napsal: „Sami sebe prověřujte, přesvědčujte se, zda jste sami ve víře. Nepoznáváte sami na sobě, že je ve vás Ježíš Kristus? Pokud ne, pak jste ovšem selhali“ (2 Korintským 13: 5). Zkoumejte sami sebe!

A jakže to udělat? Je to jednoduché: Začněte tím, že se sami sebe zeptáte na pár otázek.

Žiji vítězným životem? Mám nadvládu nad hříchem nebo má hřích nadvládu nade mnou? Snažím se neustále předkládat nějaké argumenty, které by ospravedlnili mé hříšné praktiky? Pamatujte na to, že Ježíš dává svého Ducha svatého těm, kdo v něho věří, aby jim byly odpuštěny hříchy a také zaslíbeno, že hřích již nad nimi nebude mít nadvládu. Prohlašuje, že staré věci jsou doslova odťaty od kořene, a přestože se může zdát, že v nich je ještě život, ve skutečnosti jsou mrtvé. Na jejich místo přichází nový život - nová moc, nové vítězství, nová naděje a nová budoucnost.

Zeptejte se sami sebe: Je můj život svědectvím o Kristu? Ptají se mě lidé na důvod mé vnitřní naděje? Táhne mě to kupředu s vědomím, že Jeho plány pro můj život jsou dobré a nikoliv špatné, na místo, po kterém mé srdce vždycky toužilo?

Pokud jste se rozhodli kráčet po Boží cestě, On Vám dá potřebnou milost. Naleznete život a bude se jednat o život v hojnosti.

 

Carter Conlon se připojil k pastorům církve Times Square Church v roce 1994 na vyzvání zakládajícího pastora, Davida Wilkersona, a roku 2001 byl jmenován do úřadu vyššího pastora. Je to silný a soucitný vedoucí, častý mluvčí na konferencích pastorů a vedoucích, které jsou pořádány po celém světě organizací World Challenge.

Download PDF