VYKOUPENÍ V JEHO KRVI | World Challenge

VYKOUPENÍ V JEHO KRVI

David Wilkerson (1931-2011)January 14, 2020

„V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost.“ (Efezským 1,7) Ježíšova krev nás vykupuje z hříchu a z moci temnoty. Mnoho lidí bylo vykoupeno a ospravedlněno krví Ježíše, ale stále zbytečně žijí ve strachu a odsouzení.

„Moji milí, jestliže nás srdce neobviňuje, máme svobodný přístup k Bohu.“ (1. list Janův 3,21) Prolitá krev Ježíše nás očišťuje od zla, takže naše svědomí nás už více neodsuzuje. Tvoje svědomí pracuje špatně, když tě neprobouzí či když tě nepodněcuje k poslušnosti evangeliu. Pracuje špatně také tehdy, když tě zbytečně odsuzuje, obviňuje, neustále připomíná, jak jsi Boha zklamal, což vede k depresi a strachu.

„Ale v tom všem víc než vítězíme skrze toho, který nás miluje!“ (Římanům 8,37) Milovaní, věřící v Krista mají být válečníky, kteří svolávají moc a autoritu Kristovy krve, když jsou pod útokem nepřítele. Někteří mohou zavolat svému nejlepšímu příteli nebo poradci anebo se plácat ve strachu a v odsouzení. Pán ale chce, abychom se okamžitě postavili na Boží slovo a hájili se Kristovou krví. Opravdu, v něm můžeme být více než jen vítězové.

Věřící v Krista jsou ochotni chodit ve světle a dovolit Duchu svatému, aby odhalil veškerou tmu v nich (viz 1. list Janův 1,7). Jan zjevně hovoří o někom, kdo je zamilovaný do Božího slova a nemá strach nechat se vyzkoušet. O někom, kdo říká: „Pane, posviť světlem Ducha svatého do každé štěrbiny v mém srdci. Chci chodit ve světle.“

Tvůj nebeský Otec chce, abys ve svém životě prohlašoval vítězství Kristovy krve a začal jej právě teď chválit za zaslíbení onoho velkého dne vykoupení, který je před námi.“ V Hospodinu se šťastně raduji, má duše mého Boha velebí, neboť mě oblékl rouchem spásy a pláštěm spravedlnosti mě zahalil jako ženicha s věncem ozdobným, jako nevěstu okrášlenou šperky.“ (Izaiáš 61,10)

Download PDF