VĚŘ, ŽE BŮH SLYŠÍ TVÉ VOLÁNÍ | World Challenge

VĚŘ, ŽE BŮH SLYŠÍ TVÉ VOLÁNÍ

David Wilkerson (1931-2011)January 7, 2021

Možná jste očekávali zázrak, ale protože jste neviděli žádné známky Boží nadpřirozené práce ve svém životě, a vypadalo to, že řešení vašich problémů nepostupuje, odradilo vás to. Ale ve skutečnosti jste možná právě uprostřed zázraku a pouze to nevidíte.

Zvažte, co David říká v 18. žalmu: „V soužení jsem vzýval Hospodina, k svému Bohu o pomoc jsem volal. Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé volání proniklo až k jeho sluchu. Země se zachvěla, roztřásla se, hory v základech se hnuly, chvěly se před jeho plamenným hněvem. Dým se valil z jeho chřípí, stravující oheň z jeho úst, plamenné blesky z něj vyšlehly. Sklonil nebesa a sestupoval, pod nohama černé mračno. … Hospodin na nebi zaburácel, Nejvyšší vydal svůj hlas, krupobití a hořící uhlí. Vyslal své šípy a rozehnal nepřátele, množstvím blesků je uvedl ve zmatek.“ (Žalm 18;7-10,14-15)

Musíte si uvědomit, že žádná z těch věcí se nestala doslova. To všechno David viděl duchovníma očima. To je víra, když uvěříte, že Bůh vyslyšel váš nářek, bere vážně vaši prosbu a neopozdí se. Váš zázrak tiše začal okamžitě, když jste se modlili, a Bůh teď pro vás nadpřirozeně pracuje. To je opravdová víra v zázraky – v Boží podivuhodnou krok za krokem postupující práci v našich životech.

David pochopil základní pravdu: „Hospodin … mě vyvedl na svobodu, uhájil mě, neboť mě má rád“ (Žalm 18,19-20). David prohlásil: „Vím, proč to všechno pro mě Pán dělá. Je to proto, že mě má rád.“

Opravdu věřím v okamžité zázraky. Bůh i v dnešním světě stále ještě činí slavné okamžité zázraky. U Matouše 16,9-11 a Marka 8,19-21 Ježíš připomíná učedníkům zázračné nasycení 5 000 a 4 000 lidí, žádá je – i nás, – abychom si všímali jeho postupných zázraků a jejich role v našem životě.

Download PDF