SVATÍ POTŘEBUJÍ SPOLEČENSTVÍ | World Challenge

SVATÍ POTŘEBUJÍ SPOLEČENSTVÍ

Nicky CruzJanuary 23, 2021

„Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův.“ (Židům 10,24-25)

V dnešní době organizovaného uctívání a chval existuje jeden nadpřirozený prvek. Když se připojíme k místnímu společenství věřících a chválíme Pána společně s nimi, nejenom že tím vyjadřujeme svou poslušnost Písmu, ale taky dovolujeme Bohu, aby v nás pracoval skrze povzbuzení a napomínání od ostatních křesťanů.

Když se jako křesťané shromažďujeme, Bůh k nám promlouvá skrze službu, písně nebo ostatní věřící. Pán využije tuto příležitost, aby budoval každého z nás – a pro každého z nás má specifický způsob, jak se jej dotýká a promlouvá k němu. V tom tkví krása Boží rodiny. Společenství nám dává sílu a disciplínu a naše víra roste prostřednictvím setkávání se s ostatními.

Ale zdravé společenství je důležité nejen při nedělním setkávání. Každý z nás by si měl najít podobně smýšlející přátele, kteří s námi sdílejí stejné hodnoty a kteří nejenže budou našimi dobrými přáteli, ale také jim budeme vykazatelní. Lidé, kteří nás povedou ve víře, nám také pomůžou odolávat pokušení a pomůžou nám vstát, když padneme. Budou tu s námi, aby nás povzbudili v těžkých časech, a napomenou nás, když sejdeme z cesty. To jsou ti, kdo se budou radovat, když budeme následovat Krista a které naopak my budeme moci povzbudit, pokud budou vystaveni zkouškám.

Náš nepřítel nám nahání strach, ale náš Vrchní velitel nás nenechá bez ochrany. Dává nám mocné zbraně, které jsou ukované, aby nám v boji přinesly Jeho vítězství.

„Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem … Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův.“ (Iz 54,17)

Modli se horlivě a chval Boha celým srdcem. Zůstávej ve společenství ostatních věřících a denně zkoumej Písmo, obleč na sebe plnou Boží zbroj. Se zbraněmi, které ti Pán vložil do rukou, budeš připraven a budeš mít vše pod kontrolou.

Nicky Cruz, mezinárodně známý evangelista a produktivní spisovatel, který se obrátil k Ježíši Kristu ze života plného násilí a trestné činnosti poté, co se v roce 1958 setkal v New Yorku s Davidem Wilkersonem. Příběh jeho dramatického obrácení byl poprvé zveřejněn v knize Davida Wilkersona Dýka a kříž, a později v jeho vlastním bestselleru Utíkej, malý, utíkej.

Download PDF