SRDCE ZAJATÉ BOHEM | World Challenge

SRDCE ZAJATÉ BOHEM

David Wilkerson (1931-2011)January 26, 2021

Pavel o sobě často mluví jako o „vězni Ježíše Krista“ (Efezským 3,1). Pavel také napsal: „Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu; ani za mne, jeho vězně, se nestyď, nýbrž snášej spolu se mnou všechno zlé pro evangelium. K tomu ti dá sílu Bůh.“ Až do pozdního věku se Pavel radoval, že byl v zajetí Kristově a držen jako zajatec jeho vůle (List Filemonovi, 9. verš).

Pavel by ti mohl vyprávět o hodině, kdy jej Pán zajal. Byl na cestě do Damašku s oficiálními doporučujícími listy od velekněze, jež mu dávaly právo zatýkat křesťany a přivést je zpátky do Jeruzaléma. Písmo říká, že „Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit“ (Skutky 9,1). Jinými slovy při svém scestném zápalu pro Boha byl plný nenávisti, hořkosti a hněvu.

Ale když Pavel přijel k Damašku, „zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe“ (Skutky 9,3). Jinými slovy, Pavel byl tím světlem, což byla záře Kristovy slávy, totálně omráčen. Strávil tři dny izolovaný v místnosti, neviděl, odmítal jídlo. Byl vězněm v duchu, v duši i v těle.

Co se v té místnosti stalo? Duch svatý změnil Saula v Pavla, vězně Ježíše Krista. Když si čteme Skutky 9, můžeme skoro slyšet Pavla, jak se v agónii modlí: „Pane, myslel jsem si, že činím Tvoji vůli - jak jsem mohl být tak zaslepený? Vzal jsi můj tělesný pohled na věc a otevřel jsi mi duchovní oči, abych viděl! Po celou dobu jsem si šel svou cestou a dělal jsem, co jsem uznal za správné. Ale já nemohu důvěřovat svým vlastním myšlenkám.“

Nyní se Duch svatý pohybuje po celém světě a svolává všechny pozvané hosty, aby se připravili a přišli. „Vše je připraveno“ (Lukáš 14,17). Ale Lukáš píše, že mnoho z nich jednomyslně začalo hledat výmluvy, proč se nenechat zavázat a nebýt připoután k Pánu. „A začali se jeden jako druhý vymlouvat“ (Lukáš 14,18).

Ježíš nás varuje před pokušením poslední hodiny, totiž být zamilován do světa, a já na vás naléhám, popřejte sluchu tomuto hlasu. Poddejte se Jemu a modlete se tuto modlitbu: „Pane, už mám dost své duchovní nezávislosti a vztahuji svoje ruce k Tobě. Prosím, polož mi kolem ramen svoji milující ruku a připoutej mne k sobě.“

Download PDF