SÍLA JÍT ZNOVU DÁL | World Challenge

SÍLA JÍT ZNOVU DÁL

Claude HoudeMay 9, 2020

„Když přišel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho: ‚Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí.‘ Ježíš mu řekl: ‚Já přijdu a uzdravím ho.‘ Setník však odpověděl: ‚Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji‘“ (Matouš 8,5-9).

Písmo dále popisuje, jak Ježíš žasl nad velkou vírou tohoto muže. Ve skutečnosti mu řekl, že nikdy neviděl tak velkou víru a tak velké přesvědčení a důvěru. Ježíš mu řekl: „Jdi, a jak jsi uvěřil, tak se ti staň“ (Mt 8,13). Ve stejnou hodinu byl služebník toho muže uzdraven!

Ve Starém zákoně vidíme Eliáše, muže velké víry a soucitu. Když v Izraeli bylo velmi dlouho sucho, Eliáš začal volat k Pánu, aby na zemi vyslal déšť. Byl si tak jistý tím, že Bůh pošle déšť, že prohlásil: „Je slyšet hukot deště“ (1. Královská 18,41). Pak Eliáš řekl svému sluhovi: „‚Vystup a pohleď směrem k moři.‘ On tedy vystoupil, pohleděl a řekl: ‚Nic tam není.‘ Eliáš pravil: ‚Opakuj to sedmkrát‘“ (1. Královská 18,43). Po celou dobu Eliáš bojoval v modlitbách, dokud „nenastal silný déšť“ (18,45).

Někdy procházíme obdobím sucha, a tehdy nám Bůh říká: „Jděte znovu; modlete se znovu; znovu se postavte, osvoboďte; znovu milujte a důvěřujte, znovu se vydejte, znovu mě uctívejte a chvalte!“ Pravá víra oslavuje kapky deště dříve, než přijde jeho hojnost.

Ježíš udivoval zázraky a radoval se z víry setníka v Kafarnaum. Bůh odměnil Eliášovu víru a trpělivost obrovským lijákem. Nevzdávejte se tedy Božích zaslíbení. Požádejte Boha o sílu „jít znovu“ znovu a znovu, dokud vám nepřijde odpověď.

Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church - Církev nového života) v Montrealu v Kanadě, je častým řečníkem na konferencích Expect Church Leadership Conferences organizovaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením vzrostla New Life Church z hrstky lidí na více než 3 500, a to v části Kanady, kde je jen málo úspěšných protestantských církví.

Download PDF