ON ROZPRÁŠÍ NAŠE NEPŘÁTELE | World Challenge

ON ROZPRÁŠÍ NAŠE NEPŘÁTELE

David WilkersonJuly 29, 2017

V listu Židům je v hebrejském originálu text,  který mi přinesl požehnání, a tak bych se o něj chtěl s vámi podělit. "Když ke mně přistoupili úkladní pronásledovatelé, kteří jsou daleko od tvého zákona, pak jsi mi ty, Hospodine, byl nablízku se všemi svými věrnými nařízeními." (Žalm 119:150:151, volně přeloženo podle překladu Helen Spurrell)

Démonická knížata a mocnosti obklopily Davida a snažily se úplně zničit jeho a celý Izrael. Nicméně tento Boží muž dosvědčil, že jakmile se nepřítel přiblížil, důvěřoval Bohu dokonce i tehdy, kdyby se mu nepřítel dostal ještě blíže. 

V tomto Davidově svědectví je pro mne a pro tebe úžasné zaslíbení. Můžeme si být jisti tím, že Satan vyšel, aby zničil, obtěžoval a táhl dolů všechny, kteří milují Pána. Udělá vše, co je v jeho moci, aby nás dostal do jámy zoufalství, zmatku, viny a odsouzení. 

Máš nějaké úkladné pronásledovatele, kteří právě teď jdou proti tobě? Přemáhající pokušení? Finanční břemena? Manželské nebo rodinné problémy? Když se tvoji pronásledovatelé přiblíží se záměrem tě zničit, buď statečný, protože Pán Bůh Všemohoucí je ti ještě blíže. On je na  tvé straně a když je nablízku, on sám bude jednat tvým jménem. 

"Povstane Bůh, a rozprchnou se jeho nepřátelé, na útěk se před ním dají, kdo ho nenávidí. Odvaneš je jako dým. Tak jako taje vosk před žárem ohně, tak zhynou před Bohem svévolníci. Spravedliví se však zaradují a jásotem budou oslavovat Boha, budou se radostně veselit. Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu, upravujte cestu tomu, který jede pustinami. Hospodin je jeho jméno, jásotem ho oslavujte." (Žalm 68:2-5)

Podívejte se, co Bůh zaslíbil pro tebe udělat, když mu budeš důvěřovat za všech okolností! Můžeš vyhlašovat tyto čtyři verše nyní i průběžně po celý rok. Nauč se je zpaměti a stůj na nich, a Bůh obrátí tvoje nepřátele na útěk.

Download PDF