ROZEZNÁNÍ NAPODOBENINY | World Challenge

ROZEZNÁNÍ NAPODOBENINY

Gary WilkersonSeptember 9, 2019

„Nyní vím, že mě už neuvidí nikdo z vás, k nimž jsem na svých cestách přišel hlásat Boží království“ (Skutky 20,25).

Pavel vytrvale hlásal evangelium Ježíše Krista a dnem i nocí vyučoval v církvích. Všude snášel kruté pronásledování, a když mu Duch svatý oznámil, že bude trpět, shromáždil starší církve v Efezu. Když jim vyjádřil svou lásku, zanechal jim také důležité instrukce.

„Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu. Buďte proto bdělí“ (Sk 20,29-31). Pavel jim předal dvě varování: z venku se do církve dostanou zvrácení lidé a dokonce i vaši vlastní lidé povedou scestné řeči.

Scestné řeči mohou být téměř správné, jsou ale dost překroucené na to, aby zavedly věřící na scestí. Dokonce i nepatrné poupravení teologie, malá změna v učení, bláznivý extremismus mohou přimět lidi, aby se odchýlili od pravdy. Pavel prožil svůj život horlivým kázáním Božího Slova, aby byli jeho následovníci schopni rozpoznat napodobeninu. Chtěl, aby byli pevní, aby s nimi nic neotřáslo ani je nevychýlilo.

„Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěceni“ (Sk 20,32). Pavel chtěl, aby se starší vrátili do svých církví a postarali se o správné vyučování Božího Slova.

Žijeme v křesťanské kultuře, která je překroucená natolik, že ji už nelze rozpoznat. Naléhám na vás: studujte Boží Slovo a choďte důvěrně s Pánem, abyste mohli růst v rozeznávání. Když budete znát skutečnost, nebudete zataženi do něčeho falešného.

Download PDF