PROBUZENÍ VE TVÉM DOMĚ | World Challenge

PROBUZENÍ VE TVÉM DOMĚ

David Wilkerson (1931-2011)August 30, 2019

Základy křesťanského domova se otřásají, je to přímý důsledek morálního a duchovního úpadku společnosti. V knize Skutků čteme o úžasném zázraku v domě Kornélia — proměně, která přišla na všechny, protože se jeden člověk odhodlaně vydal, aby uviděl svou rodinu spasenou.

„V Cesareji žil nějaký muž jménem Kornélius … člověk zbožný, s celou svou rodinou věřil v jediného Boha … a pravidelně se modlil k Bohu.“ (Skutky 10,1-2) Kornélius byl tak oddaný touze uvidět svůj dům vejít do Boží plnosti, že se postil a modlil bez přestání.

Modlící se lidé vždy získají Boží pozornost! Když Kornélius volal k nebi, „měl vidění, v němž jasně spatřil Božího anděla, jak k němu vchází a volá na něj, ‚Kornélie!‘“ (Skutky 10,3) Pán mu potom dal pokyny, „Povolej Šimona, zvaného Petr … On vám řekne, co musíte udělat“ (Sk 10,5-6).

Ve stejné době, kdy se modlil Kornélius, jiný modlící se muž, Šimon Petr, měl vlastní setkání s Pánem. Bůh mu dal vidění, aby ho připravil na cestu do Kornéliova domu a přinesl tam spasení (viz Skutky 10,10-16). Bůh pracuje na všech stranách, když se jeho lid upřímně modlí. Má nespočet sloužících andělů; nebeské vozy a průvodce; má moc a majestát v nebi a na zemi; promluví slovo a stane se to; a nic se nemůže postavit proti jeho dokonalé vůli.

Můžeš uvidět svůj vlastní dům spasený, když nastavíš své srdce, aby poslouchalo Pána za každou cenu. Našemu nebeskému Otci na tom velice záleží. Kornélius trávil čas v Pánově přítomnosti a Pán mu dal určitý směr. Podobně Bůh ukáže tobě, co je potřeba udělat na tvé straně, a když poslechneš, uvidíš ve svém domě probuzení.

Download PDF