POUŽÍVEJ BOŽÍ SLOVO PROTI NEPŘÍTELI | World Challenge

POUŽÍVEJ BOŽÍ SLOVO PROTI NEPŘÍTELI

Nicky CruzDecember 26, 2020

V popisu Boží zbroje nazývá Pavel Boží slovo „meč Ducha“ (Efezským 6,17). Bible tedy není pouhou knihou; je Slovem oživeným Duchem svatým. A je zbraní používanou v duchovních bojích. Jak autor listu Židům říká, „Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá myšlenky a úmysly.“ (Židům 4,21)

Ďábel je otcem lži, ale Duch svatý je „Duch pravdy“ (viz Jan 16,13). A když mluví skrze Písmo, je ďáblův podvod odhalen. Přemýšlejte o tom. Když byl Ježíš ďáblem pokoušen, jakou zbraň použil? Písmo, samozřejmě. Pokaždé, když mu ďábel nabídnul něco, co pro Ježíše Otec nezamýšlel, Ježíš odpověděl Slovem, které ukazovalo, že by pro něj bylo špatné, kdyby zabral na návnadu (viz Matouš 4,1-11). A ďábel musel ustoupit! My také můžeme použít Slovo proti ďáblu, když jsme pokoušeni.

Není možné zvětšit moc Božího Slova v srdci, mysli a životě věřícího. Ale Bůh záhadným způsobem pracuje, když slyšíme nebo čteme jeho Slovo. Když si denně vymezíme čas a čteme a rozjímáme nad Božím Slovem, je nám předávána nadpřirozená moudrost. Když v té moudrosti mluvíme k ďáblu, ví, že s námi nepohne.

Kromě toho, znalost Písma nás chrání před děláním chyb. Jak se naše kultura vzdaluje od židovsko-křesťanských základů, je stále důležitější, abychom znali a poslouchali biblické vyučování. Je to protijed proti ďáblovu klamu.

Bůh promluvil ke každému věřícímu, když řekl Jozuovi: „Kniha tohoto Zákona ať se nevzdálí od tvých úst, ale rozjímej nad ním dnem i nocí, abys pečlivě dodržoval vše, co je v něm psáno. Tehdy budeš mít na svých cestách úspěch a budeš rozumně jednat.“ (Jozue 1,8)

Studiem Písma je nám Bohem propůjčena moudrost a síla, kterou potřebujeme, abychom dosáhli toho, co s námi zamýšlel. Čtěte tedy písmo. Přemýšlejte o něm. Učte se jej zpaměti, nejvíce verše o Boží moci a vítězství nad ďáblem.

Nicky Cruz, mezinárodně známý evangelista a produktivní spisovatel, který se obrátil k Ježíši Kristu ze života plného násilí a trestné činnosti poté, co se v roce 1958 setkal v New Yorku s Davidem Wilkersonem. Příběh jeho dramatického obrácení byl poprvé zveřejněn v knize Davida Wilkersona Dýka a kříž, a později v jeho vlastním bestselleru Utíkej, malý, utíkej.

Download PDF