POTÍŽISTÉ JEDNAJÍCÍ V DUCHU SVATÉM | World Challenge

POTÍŽISTÉ JEDNAJÍCÍ V DUCHU SVATÉM

David Wilkerson (1931-2011)September 20, 2019

Dnešní církev je plná mlčících svatých, kteří nechtějí dělat rozruch. Konec konců, nikdo si nepřeje potíže! Někteří učedníci ale byli potížisté. Pavel a Silas chodili v moci Ducha a „ve službě našeho Pána Ježíše Krista nasadili svůj život“ (Skutky 15,26). Při jedné příležitosti se Pavel setkal s věštkyní a vyhnal z ní zlého ducha, což vyvolalo v celém městě pozdvižení. Majitelé této osvobozené otrokyně přivlekli Pavla a Silase na náměstí před městskou správu. Potom je zbili a uvrhli do vězení (viz Skutky 16,16-24).

Jistě to muselo vypadat, že satan tuhle bitvu vyhrál, avšak veškerá Boží moc byla s těmi potížisty, kteří jednali v Duchu svatém. „Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha … Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základů. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta“ (Sk 16,25-26). To všechno vedlo k tomu, že žalářník před nimi padl na kolena a volal: „Pánové, co mám dělat, abych byl zachráněn?“ (Sk 16,30) Z vězení šli Pavel se Silasem přímo do domu Lydie a povzbudili své bratry v Pánu (viz Sk 16,40).

Pavel a Silas odvážně vyzvali mocnosti temnoty a mrtvý, zkažený náboženský systém. „Přišli do Tesaloniky, kde měli Židé synagogu. Pavel … vykládal Písmo a dokazoval, že Mesiáš musel trpět a vstát z mrtvých. ‚A ten Mesiáš‘, řekl Pavel, ‚je Ježíš, kterého já vám zvěstuji‘“ (Sk 17,1-3). Synagoga v Tesalonice měla předtím po celé roky pravděpodobně klidná shromáždění bez jakéhokoli vyrušení. Pilně vyučovali Písmo a navenek vypadali velmi svatě. Potom přišel Pavel a za pouhé tři týdny, kdy kázal o Králi Ježíši, způsobil v celé oblasti rozruch.

Už sis někdy přál svědčit horlivěji? Vyvolává v tobě satan strach z lidí? Bible říká: „Vzepřete se ďáblu a uteče od vás“ (Jakub 4,7). „A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci“ (Efezským 6,10). Kéž tě Pavel a Silas inspirují, abys směle svědčil o Ježíši.

Download PDF