PODAL SES JEŽÍŠOVĚ AUTORITĚ? | World Challenge

PODAL SES JEŽÍŠOVĚ AUTORITĚ?

David Wilkerson (1931-2011)April 22, 2020

 

„Dítě narodilo se nám, Syn dán jest nám, i bude knížectví na rameni Jeho a nazváno bude jméno Jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje.“ (Izaiáš 9,6)

Izaiáš tu mluví o nádherném knížeti pokoje, který přichází, aby vládl nad královstvím z lidí, co jsou zcela podřízení jeho autoritě. A kníže sám by poskytoval láskyplnou radu těm, kterým vládne, provázel je a vedl jejich životy. Kníže, o němž Izajáš mluví, je samozřejmě Kristus. Jeho království skutečně přišlo a existuje v srdcích jeho lidu. A vláda nad veškerým stvořením spočívá na ramenou našeho úžasného Spasitele.

Izaiáš dodává: „Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez konce.“ (Iz 9,7) Od současnosti až do konce času bude Ježíš nad svým královstvím vládnout podle Božího řádu. Takže pokud Kristus ve svém království vládne jako nejvyšší autorita a my jsme jeho poddaní, pak náš život musí být řízen jím. Co to přesně pro nás znamená, být řízen Ježíšem? Řídit znamená vést, udávat směr a kontrolovat všechny činnosti a chování. Ve zkratce, musíme Ježíši dovolit, aby řídil vše, co děláme. Každý den nás musí vést a ukazovat směr pro náš život, včetně našich myšlenek, slov a činů.

Ježíš vládne ve svém království, které založil v srdcích svého lidu. Řekl: „království Boží je mezi vámi.“ (Lukáš 17,21) A v tomto království - říši našich srdcí - Kristus vládne svému lidu, vede nás, uzdravuje nás, řídí naše činy a chování.

Můžeš upřímně říct, že Ježíšova vláda nad tebou den co den roste? Přinášíš své chování stále více pod jeho pravomoc? Nech svého krále, Ježíše, ovládat svůj život skrze jeho Slovo, a pak budeš požehnaný. Opravdu, tvůj život bude naplněn radostí!

Download PDF