PŘIPRAVTE SVÁ SRDCE | World Challenge

PŘIPRAVTE SVÁ SRDCE

David Wilkerson (1931-2011)February 16, 2018

Jestli si myslíte, že jste pro Boha příliš obyčejní, než aby si vás mohl použít, poslouchejte dobře: Bůh během posledních dní nevykoná všechno jen s pomocí slavných evangelistů a pastorů.  Oni sami nezvládnou to, jak mocně bude Duch Boží jednat. Bůh bude potřebovat každou hospodyňku, každého teenagera, každého seniora a všechny, kdo Ho milují. Ti Mu pomohou vykonat mocné dílo.

Tato armáda posledních dní bude složená z křesťanů, kteří byli odstaveni a už nejsou živi „jen chlebem“. Bůh skrze Mojžíše řekl: „Nejen chlebem bude člověk živ, ale vším, co vychází z Hospodinových úst“ (Deuteronomium 8, 3).

Chléb představuje všechny fyzické, materiální věci, které v tomto životě potřebujeme: jídlo, střechu nad hlavou, oblečení, práci, plat. Jinými slovy: věci, které potřebujeme, nejsou samy o sobě špatné.

Řada křesťanů žije pouze pro věci tohoto světa. Jejich životy se točí kolem práce, bydlení, placení účtů. Všechny jejich modlitby se zaměřují jen na tyto potřeby – jsou živi jen chlebem.

Bůh vychovává lid, který se v této půlnoční hodině soustředí na Jeho vůli. Chtějí být bdělí a připravení v srdci, protože Bůh se chystá naposledy mocně vylít Svého Ducha!

Jan Křtitel „chystal Pánu připravený lid“ (Lukáš 1, 17). Pavel mluvil o připravenosti „pro každé dobré dílo“ (2. Timoteus 2, 21). A Samuel řekl Izraeli, že pro něj Bůh vykoná něco nového, když „připraví své srdce pro Hospodina a bude sloužit jemu samotnému“ (1. Samuel 7, 3).

Až Bůh vylije Svého Ducha na svět, lidé, kteří Ho neznají, budou zoufale hledat někoho, kdo jim pomůže. Jestliže Bůh uvidí, že jste připravení, dá vám velké příležitosti a uvidíte, jak ve vás v této poslední době Jeho sláva ožívá!

Download PDF