PŘEDLOŽ SVÉ PROBLÉMY PÁNU | World Challenge

PŘEDLOŽ SVÉ PROBLÉMY PÁNU

David Wilkerson (1931-2011)December 26, 2017

Věřící křesťané běžně vykonávají celý katalog hříchů, avšak jeden z nich – nevíra – dává vzniknout všem ostatním. Nikoli nevíra agnostická či ateistická, nýbrž pochybnosti těch, kdo se nazývají Kristovým jménem! Těch, kteří jsou jeho dětmi, kteří říkají: „Já patřím Ježíši,“ a přesto si v srdcích živí pochybování. Tím hluboce zarmucují našeho Otce. Bůh bere hřích nevíry velmi vážně. Vždyť Juda varoval církev těmito slovy: „Chci vám však připomenout, třebaže to všechno již dávno víte, že Hospodin sice vysvobodil lid z egyptské země, potom však zahubil ty, kteří neuvěřili“ (Judův 5).

Juda křesťanům připomíná Boží stanovisko k nevíře. Bůh asi již nebude ničit svůj lid fyzicky jako za dob Starého zákona, jeho soudy kvůli naší nevíře jsou však duchovní a jsou stejně přísné jako tenkrát. Nevíra je dnes stejně destruktivní jako kdykoli dříve. Asi se neproměníme v solný sloup nebo nás nepozře země, jak čteme ve Starém zákoně, pohltí nás ale problémy – zvláště rodinné – a  stres. Nesestupuje  oheň a nepohlcuje nás, náš duchovní život je však zničen.

Přijměte ale povzbuzení! Existuje definitivní vyléčení nevíry a lze je nalézt v Božím Slovu. Jeden klíčový verš se nachází v 1. Listu Petrově 5:7: „Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.“ To říká dnes Bůh vám osobně. Jiné povzbuzující slovo je: „Na Hospodina slož svou starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil“ (Žalm 55:23).

Bůh nám nabízí: „Nenoste již to břemeno ani hodinu. Vložte celý ten náklad na mne! Starám se o všechno, co se s vámi děje, a jsem dost veliký, abych to z vás sňal.“ Předložte své problémy a obavy jemu a buďte plně přesvědčeni, že o vás pečuje!

Download PDF