OPRAVDOVÍ VĚŘÍCÍ VYTRVAJÍ | World Challenge

OPRAVDOVÍ VĚŘÍCÍ VYTRVAJÍ

David Wilkerson (1931-2011)September 12, 2019

První církev se zrodila v zářivé slávě. Duch Svatý na ni sestoupil jako oheň a první křesťané mluvili v jazycích a prorokovali. Bázeň Boží na ně padla i na všechny, kteří je viděli a mnozí se obrátili. Byla to vítězná církev, nebála se Satana, neuctívala modly, ani soužení a pronásledování ji nezničilo. Byla to církev obmytá krví, která vítězně žila i umírala.

Ale jak bude vypadat církev na konci věků? Bude to tučná, prosperující církev hledající jen své zájmy? Bude to jen hrstka opravdových věřících, kteří vytrvají a budou pozorovat jak je církev pohlcována smrtí a odpadlictvím? Bude církev posledních dnů žít v hrůze a strachu před světem?

Je jisté, že někteří odpadnou, přijdou svůdci, kteří budou učit démonským naukám a také někteří vyvolení budou těžce zkoušeni. Ale církev Ježíše Krista neskončí v slzách. Ona zvítězí a s nevýslovnou radostí bude plout na řece pokoje. Bude svobodná od všech pout a každý člen opravdové církve bude žít a umírat beze strachu. Věřící v posledních dnech budou stejně silní v Pánovi jako první církev!

Církev brzy zakusí nezasloužené vylití lásky, milosti a dobroty. Přijde to v dobách největšího soužení a všudypřítomného strachu. „Ve věčném milosrdenství jsem se nad tebou slitoval, praví Hospodin, tvůj Vykupitel … moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník.“ (Izajáš 54,8-10)

Bůh bude mít vítězný lid. Milosrdný Otec přitáhne své děti k sobě a vykoupí mnohé, kteří se k němu obrátili zády. Toto neplatí jen pro církev jako celek, ale pro každého z nás. Platí to i pro tebe? Zažíváš nečekané a náročné okolnosti? Boží zaslíbení platí pro všechny, kteří procházejí bouří. On se rozhodl ukončit vše mohutným vyvýšením svého Jména. Jak úžasné bude zjevení Jeho moci!

Download PDF