MRTVÁ CÍRKEV | World Challenge

MRTVÁ CÍRKEV

David WilkersonMarch 10, 2016

Církev v Sardách začala s velkou apoštolskou mocí, s Božím požehnáním a Boží přízní. Ve třetí kapitole Zjevení říká Kristus pastoru v Sardách: „Vím, že tě na začátku provázela mocná pověst, dovolil jsi ale, aby se vytratil život, který jsem ti dal. Řekni svému sboru: 'Jste mrtví. Budete schopni slyšet toto slovo, přijmout je a díky němu se znovu zapálit?'“

Milovaní, jestliže Ježíš řekne o nějakém sboru, že je mrtvý, potom je skutečně mrtvý! A přece nám zde Kristus říká, že v té církvi byl také svatý a bdělý pozůstatek, pro který byla stále naděje: „Přece však máš v Sardách několik osob, které svůj šat nepotřísnily“ (Zjevení 3:4).

Když zde Ježíš mluví o „potřísněném šatu,“ popisuje duchovní smrt. Jaká byla příčina potřísnění věřících v Sardách? Došlo k tomu, protože něco ovládlo jejich srdce. Nějaký „zvláštní zájem.“ Kdysi byly středem života těchto věřících Boží zájmy: dobročinnost, misijní uvažování, věrné shromažďování Jeho Těla. Jednoduše řečeno: Jejich hlavním zájmem bylo Kristovo dílo. Nyní však se každý honil za svými vlastními zájmy.

Sardy byly prosperující město známé tavením zlata a výrobou oděvů. Evidentně se křesťané v Sardách zamilovali do prosperity, jež je obklopovala, a jejich zájem se přesunul. Rychle začali opouštět Pánovy zájmy a směřovat k uvažování o hmotných věcech.

Z vnějšího pohledu nikdo nemohl těmto křesťanům vytýkat jejich snahy. Vydělávali si na živobytí, budovali své podniky a pečovali o své rodiny. A přece je tyto věci natolik pohltily, že začali zanedbávat Boží dílo. Proto Ježíš poslal věrnému pozůstatku v Sardách varování: „Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření! Neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem; rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání“ (Zjevení 3:2-3).

Co zde Ježíš myslí slovy: „je už na vymření“? Říká: „Buďte bdělí! Zapálení, které jste kdysi měli pro Můj dům – vaše nadšení z Mého Slova, vaše radost z veřejného uctívání, vaše vzájemná láska – je už na vymření. Na vaše víčka padá spánek a vy se stáváte vlažnými. Probuďte se! Neprobudíte-li se, mohli byste skončit jako duchovně mrtví.“

Download PDF