MILOVAT PRAVDU

David Wilkerson (1931-2011)

Pavel děkuje Bohu za lid, který zůstává pevný i v nebezpečných dobách. Tento svatý zůstatek povstane proti duchu antikrista a bude stát pevně. Nikdy nebude přemožen. Naopak, zvítězí nad světem, tělem a Zlým. 

„Jsme povinni za vás stále Bohu děkovat … protože Bůh si vás od počátku vyvolil ke spáse … A proto, bratři, stůjte pevně a držte se učení, které jsme vám předali … Sám náš Pán Ježíš Kristus a Bůh, náš Otec, který si nás zamiloval a v milosti nám daroval věčnou útěchu a dobrou naději, nechť vaše srdce povzbudí a upevní v každém dobrém skutku i slovu.“ (2. Tesalonickým 2,13.15-17)

Tento svatý zůstatek miluje pravdu a nebojí se pokárání. Zkoumají sami sebe ve světle Božího slova a nechávají se jím proniknout až do morku kostí. Milovaní, pokud budete mít srdce otevřené pravdě - pokud budete i nadále milovat Boží slovo - Pán vás upevní.

„Kdo doufají v Hospodina, jsou jak hora Sijón: nepohne se, strmí věčně. Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin, nyní i navěky. Nesetrvá žezlo zvůle na údělu spravedlivých, aby snad nevztáhli spravedliví své ruce k podlostem.“ (Žalm 125,1-3)

Antikristův duch má hůl, která znamená autoritu, ale nebude mít nad vámi moc, protože jste součástí Božího svatého zůstatku. „Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který jest od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává, a tak jste zvítězili nad Zlým.“ (1. List Janův 2,14) „A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.“ (1. List Janův 5,4)

Když přijde duch antikrista, nepohne s vámi, protože budete pevně stát na pravdě Božího slova. Budete se nacházet v Božím domě, budete uctívat Boha z čistého srdce a vaše víra přemůže vše, co proti vám pošle nepřítel.