MÍRA BOŽÍHO SLAVNÉHO DUCHA | World Challenge

MÍRA BOŽÍHO SLAVNÉHO DUCHA

David Wilkerson (1931-2011)May 12, 2020

„Řekl jim také: ‚Dávejte pozor na to, co slyšíte! Jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám, a ještě přidá. Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má‘“ (Marek 424-25).

Ježíš věděl, že jeho slova budou znít divně neduchovním uším, proto své poselství uvedl slovy: „Kdo má uši k slyšení, slyš!“ (Mk 4,23). V podstatě říkal: „Je-li vaše srdce otevřené pro Ducha Božího, pochopíte, co vám musím říci.“ Ježíš mluvil o Boží slávě v našich životech, o Kristově očividné přítomnosti. Stručně řečeno, Pán odměřuje svou slavnou přítomnost různou měrou, ať církvi nebo jednotlivcům.

Sám Ježíš dostal neomezenou míru Ducha svatého: „Ten, koho poslal Bůh, mluví slova Boží, neboť Bůh udílí svého Ducha v plnosti“ (Jan 4,34). Pán již udělil každému z nás nějakou míru svého Ducha. Pavel píše: „Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování“ (Efezským 4,7) a „Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh“ (Římanům 12,3).

Co je Božím cílem při odměřování svého Ducha, své slávy a přítomnosti, které nám udílí různou měrou? Má jediný plán, abychom „všichni dosáhli jednoty víry … měřeno mírou Kristovy plnosti“ (Efezským 4,13).

Volej dnes k Ježíši: „Nechci promeškat to, co učiníš ve své církvi.“ Když dáš svému Spasiteli plnou míru sebe sama, uvidíš všude důkazy o jeho přítomnosti, slávě a lásce. Slíbil, že na svůj lid vylije v těchto posledních dnech svého Ducha, věrně k tobě přijde a dá ti ze sebe více.

Download PDF