KRISTŮV DEN JE BLÍZKO | World Challenge

KRISTŮV DEN JE BLÍZKO

David Wilkerson (1931-2011)April 2, 2021

„Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří, nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Pánův již nastal.“ (2. Tesalonickým 2,1–2)

Tesaloničtí si mysleli, že Kristus již přišel, a byli znepokojeni, že jim to uniklo. Pavel je v dalším verši ujišťuje: „V žádném případě se nenechte nikým oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odpadnutí od Boha a objevit se člověk nepravosti, Syn zatracení.“ (2 Te 2,3)

Jaké tedy bylo Pavlovo učení o Kristově návratu? Našli jsme ho ve dvou pasážích:

„Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je naše záchrana blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil.“ (Římanům 13,11-12)

„Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.“ (Filipským 4,5)

Pavel volá: „Probuď se! Už minula půlnoc. Příchod Pána se blíží, tak se probuď. Nebuď lenivý. Ježíš přichází pro ty, kdo ho očekávají.“

Skeptici se možná ptají: „A co Pavlova vlastní slova? Řekl, že se musí stát dvě věci, než se Kristus vrátí. Za prvé, Pán nemůže přijít, dokud nedojde k velkému odpadnutí od Boha. A za druhé, musí povstat Antikrist a prohlásit se za Boha. Než přijde Ježíš, musíme uvidět Antikrista, jak sedí v chrámu a požaduje, aby ho lidé uctívali.“

Za prvé musíte být vědomě slepí, pokud nevidíte zuřící odpadlictví, které zachvátilo celý svět. Nevěra pronikla do všech národů a na všech stranách věřící odpadávají od víry. Odpadlictví, na které Pavel odkazuje, je zjevně zde.

Za druhé, podle Jana Antikrist je každý, kdo popírá Otce a Syna. Navíc čím dál větší množství takových Antikristů je důkazem toho, že žijeme v posledních dnech. Stručně řečeno, nic nebrání Kristovu návratu!

Download PDF