DUCHOVNÍ ODPOČINUTÍ A PLNOST | World Challenge

DUCHOVNÍ ODPOČINUTÍ A PLNOST

David Wilkerson (1931-2011)November 13, 2019

„A Šáron bude pastvinou ovcí a údolí Akór místem odpočinku skotu. To pro můj lid, který mne vyhledává.“ (Izaiáš 65,10)

Bůh slibuje, že když jej budou jeho děti soustavně hledat celým svým srdcem, budou mít vždy dostatek duchovního jídla. Naproti tomu ti, kteří Boha nehledají, budou prázdní, vyhladovělí, vyprahlí - budou bloudit, hledat pastýře, budou hladoví a nikdy nebudou spokojení. Slovo říká: „Vy budete hladovět … žíznit … stydět se“ (Iz 65,13). Také ale říká: „Hle, moji služebníci budou jíst … pít … výskat s radostí v srdci“ (verše 13-14).

Ti, kdo přebývají v úkrytu s Bohem - vylévají svá srdce jemu a hledají jej ve všem - budou mít moc, autoritu, duchovní sílu, jídlo pro duši i mysl. Budou dovedeni Bohem na místo duchovního odpočinutí a plnosti.

Žalm 91 je oblíbenou pasáží mnoha věřících. Nacházíme tam tak nádherná zaslíbení! Celý žalm je zjevením o moci k záchraně, která vychází z životního postoje hledání Boha. Člověk, který se zabydlel v modlitbě, bude mít moc nad všemi démonickými pastmi, veškerým strachem, každou nemocí a nákazou - moc zvítězit a přinést výsledky v modlitbě. Ale je zde podmínka, a ta se nachází v prvním verši:

„Ten, kdo přebývá v úkrytu Nejvyššího, přečká noc ve stínu Všemohoucího.“ (Žalm 91,1)

„Přebývat“ znamená žít v jeho přítomnosti. Můžete se divit: „Znamená to, že se mám nepřetržitě modlit?“ Jednoduše řečeno ano. Pavel řekl: „Neustále se modlete“ (1. Tesalonickým 5,17). Znamená to mít mysl nastavenou na Boha po celou dobu, co jste vzhůru. Milovaní, po celičký den vzývejte Boha ve svém duchu a budete poznávat jeho moc a řád při každém kroku!

Download PDF