DRAHOCENNÝ V BOŽÍCH OČÍCH | World Challenge

DRAHOCENNÝ V BOŽÍCH OČÍCH

David Wilkerson (1931-2011)January 22, 2021

„Vztáhl ruku z výše, uchopil mě, vytáhl mě z nesmírného vodstva. Nepříteli mocnému mě vyrval, těm, kdo nenáviděli mě, kdo byli silnější než já. Přepadli mě v den mých běd, ale Hospodin mě podepíral, vyvedl na svobodu, ubránil mě, neboť mě má rád.“ (Žalm 18,17-20)

V tomto žalmu se David díval zpět na velké vysvobození. Radoval se, protože ho Pán zachránil před nepřáteli. Král Saul nabídl odměnu za jeho hlavu a neúnavně ho pronásledoval, David byl donucen přespávat v jeskyních, skrýších či na polích.

David o této temné době řekl: „Obklopilo mě pekelné soužení, byl jsem v tísni. Bezbožníci mě děsili. Všichni mě nenáviděli. Ale Bůh vyslyšel mé volání a osvobodil mě.“ „Roztáhl nebesa a sestupoval … Hospodin zahřměl na nebesích … Nepříteli mocnému mě vyrval“ (Žalm 18:10.14. 18).

Nepřítel přišel jako povodeň, a přesto David říká: „Bůh zahřměl, sestoupil, aby mě vytáhl z mohutných vod. Zachránil mě ze soužení!“ Duch svatý Davidovi zjevil klíč k osvobození. David mohl říci: „Důvod, proč mě Bůh osvobodil od všech mých nepřátel, od všeho soužení a pekelných sil je ten, že jsem pro něj drahocenný. Bůh mě má rád!“

„Hospodin … mě vyvedl na svobodu, uhájil mě, neboť mě má rád“ (Žalm 18,19-20).

Potřebujete osvobození? Od chtíče? Z pokušení nebo ze zkoušky? Z problému, který je duševní, duchovní, emocionální, fyzický? V tom verši je klíč k vítězství. Bůh tě miluje. Jsi pro něj vzácný!

Download PDF