CO ZNAMENÁ ZŮSTÁVAT V KRISTU | World Challenge

CO ZNAMENÁ ZŮSTÁVAT V KRISTU

Gary WilkersonNovember 30, 2015

Boží milost nás nejen zachraňuje, ale také vychovává. 

„Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem“ (List Titovi 2:11). To je úžasná zpráva! Pavel velebí slavnou Boží milost, která nás zachraňuje. A tím to končí, nemám snad pravdu? Kdepak, tím to vůbec nekončí. Pavel rychle dodává, že tatáž milost „vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti“ (2:12). 

Pavel zde popisuje, co znamená zůstávat v Kristu: „zříci se bezbožnosti a světských vášní a žít rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku“ (2:12). Jinak řečeno: Boží milost nám poskytuje nejen věčný život, ale i hojný život nyní, v současnosti. Na nás je, abychom zůstávali v Kristu. A on nás povede do požehnaného, zbožného a pokojného života. 

Pavel zde ale nekončí. Směle Tita vybízí: „Tak mluv, napomínej a přesvědčuj se vším důrazem“ (2:15). Měj na paměti, že Pavel hovoří o milosti. V podstatě tvrdí: „V kázání o milosti, které tě nevede ke zřeknutí se bezbožnosti, něco schází.“ Chceme-li sloužit Ježíši, nemůžeme se vyhnout usměrňování, ať už pochází od Boha nebo od našich přátel. Totéž je nám zaslíbeno od Božího nápravného prořezávání: „Později však přináší ovoce pokoje a spravedlnosti těm, kdo jím prošli“ (Židům 12:11). 

Jeho prořezávání je mocné – přináší jak silnou bolest, tak i slavné ovoce. Chybí ti pokoj? Odcházíš od Vinného kmene, zdroje svého života, abys čerpal z jiných zdrojů? Žádej Boha, aby prořezal tvé srdce. Kéž odřízne, očistí a odejme nepatřičné věci, a až skončí, snad se na tvé zahradě objeví slavný stromek, který nebude větší než pahýl. Tento pahýl ale přinese ovoce, jaké si neumíš představit – a jaké bys sám od sebe nezplodil. 

Proč je v této části Ježíšova učení zmíněno prořezávání? Ježíš to vysvětluje: „To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná“ (Jan 15:11). „Plná“ zde znamená úplná, naprostá, silná. Jaká dobrá, pravdivá a krásná slova na rozloučenou řekl svým učedníkům! A dnes jsou pro nás manou. Boží odřezávání a prořezávání vyprodukuje radost – to vše činí ruka zkušeného zahradníka, který nás miluje.

Download PDF