CESTA VÍRY | World Challenge

CESTA VÍRY

David WilkersonMarch 25, 2016

Právě teď Bůh pracuje na přípravě nového světa – nových nebes a nové země – určeného pro jeho lid. A toto nové stvoření bude zahrnovat Nový Jeruzalém, včetně domova pro Kristovu nevěstu. Tento nový Bohem tvořený svět viděl Izajáš a ten pohled ho jistě omráčil. Bůh říká skrze proroka: „Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl. Veselte se, jásejte stále a stále nad tím, co stvořím. Hle, já stvořím Jeruzalém k jásotu a jeho lid k veselí“ (Izajáš 65:17-18).

Bůh zde činí mocné prohlášení ohledně Kristovy nevěsty. V podstatě zde říká: „Vprostřed své současné zkoušky upni svou mysl k této pravdě: současný svět není tvým domovem. Všechno, co vidíš, pomine – země, měsíc, slunce a hvězdy. Tvořím nový svět, kde nejsou požáry, povodně, démoni, zkoušky ani strasti.“

Rozumíš té zprávě? Tvá zkouška skončí a tvá trápení pominou. A proto se upřeně dívej na Krista a s láskou vyhlížej nový svět, kde budeš s Kristem trávit věčnost. Podle Něho svět se vší svou bolestí a zármutkem, kde se nyní lopotíme, nebude připomínán, až přijde onen den. Dokonce nám ani nevstoupí na mysl!

Milovaní, to mě vede k názoru, že zkouška, kterou právě teď mnozí snášejí, není testováním – je tréninkem. Připravuje nás pro svět, kde již nebude žádná bolest. A ten svět bude zalidněn zbrusu novými těly. Pavel nám říká, že tělo odcházející do hrobu nebude tím, které z hrobu vyjde. Budeme mít zbrusu nové tělo, s DNA samotného Krista.

Příkladem člověka upřeně vyhlížejícího nový svět je Abraham. Bible o něm říká: „Věřil, a proto žil … jako cizinec … upínal naději k městu s pevnými základy, jehož stavitelem a tvůrcem je sám Bůh“ (Židům 11:9-10).

Download PDF