BOJ O KAŽDÝ KOUSÍČEK TVÉHO SRDCE | World Challenge

BOJ O KAŽDÝ KOUSÍČEK TVÉHO SRDCE

David Wilkerson (1931-2011)April 17, 2020

Satan zaměřil svůj hněv proti Kristově církvi a své největší běsnění si vyhradil pro ty, kdo se drží Božích cest a důvěřují Bohu. Ďábel ví, že ten zápas je jeho poslední šance, protože už nezbývá mnoho času a Ježíš si brzy přijde pro svou Nevěstu: „sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.“ (Zjevení 12,12)

Cílem nepřítele Božího lidu je pokoušet Jeho oddané služebníky a služebnice a popouzet je ke vzpouře proti Bohu, přesně tak, jak se mu to povedlo v případě Adama a Evy. Jak se to toto vše týká mě a tebe? Satanův záměr netkví v tom, udělat z nás zvrhlíky. Snaží se, abychom začali dělat kompromisy jen v jedné oblasti. Ta se pak pro ďábla stane základnou, výchozím bodem. Kníže temnoty má pod sebou své sloužící, které udržuje v pohotovosti a kteří mu o nás podávají hlášení. Pozorují vše, co děláme, a slyší rozhovory, které vedeme. A když u nás naleznou nějakou slabost těla, zaměří na ni veškeré své úsilí a pokoušejí nás skrze ni.

Apoštol Pavel nás varuje: „Odložte dřívější způsob života, staré lidství, .... obnovte se duchovním smýšlením ... a nedopřejte místa ďáblu.“ (Efezským 4,22-23. 27) Cena za překonání těla, světa a ďábla není malá: znamená zcela se podřídit Božímu slovu - bez temných zákoutí, skrytého chtíče nebo rebelie proti Bohu. Boží slovo má sílu: On skrze něj všechno stvořil a přivedl k životu a stejně tak skrze své slovo život udržuje. Svým slovem také sesazuje z trůnu vládce a dává povstat národům, skrze něj žehná, zachraňuje, soudí a boří.

Nenechávejme nepříteli ani tu nejmenší komůrku našeho srdce - ta mu stačí k tomu, aby se dostal dovnitř a zřídil si tam svou základnu, ze které zaútočí na zbytek.

Zde předkládám některé oblasti, které je potřeba vzít v úvahu při budování pevného opevnění proti nepříteli:

  • Buď ve společenství s ostatními bratry a sestrami (Židům 10,25)
  • Odpouštěj druhým (Matouš 6,14-15)
  • Nepoddávej se hořkosti a sváru (Jakub 3,14-16)

„Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony - to jest obětováním svého těla.“ (Žd 10,19-20) Když se do tvého života přivalí povodeň a ty si připadáš na dně, vejdi do Boží přítomnosti, k Jeho trůnu, protože Beránek ti svou krví připravil cestu.

Download PDF