BŮH POVOLÁVÁ LIDI VÍRY | World Challenge

BŮH POVOLÁVÁ LIDI VÍRY

Gary WilkersonJanuary 25, 2021

Prorok Izaiáš říká, že zbožní lidé touží po dobrých věcech nejen pro sebe, ale i pro potřebné. Izajáš zde mluví o zbožných lidech, kteří se postaví za ztracené a slouží těm, kteří to potřebují.

„Cožpak to je půst, který si přeji? Jeden den se pokořovat, klopit hlavu jako zvadlé rákosí a ležet v pytlovině a v popelu? Jak můžete toto nazývat postem? Opravdu si myslíte, že to Pána potěší?

Ne, tohle je půst, jaký chci: Osvoboďte ty, kteří jsou neprávem uvězněni; ulehčete břemeno těch, kteří pro vás pracují. Propusťte utlačované na svobodu a zlomte okovy, které vážou lidi. Podělte se o své jídlo s hladovými a poskytněte útočiště bezdomovcům. Dejte oblečení těm, kteří je potřebují, a nebuďte neteční k vlastním příbuzným, kteří potřebují pomoc.

Tehdy tvá spása vyrazí jak svítání a rychle se zhojí tvé rány. Tvá bohabojnost tě povede vpřed a Boží sláva za tebou tě bude chránit. Když zavoláš, Hospodin ti odpoví a rychle řekne: ‚Tu jsem!‘“ (viz Izajáš 58,5-9)

Jaká je to krásná vize Boží slávy, která se projevuje skrze jeho lid, a mocná úprava našich představ, jak mu sloužit. Bůh povolá lidi, aby rozněcovali víru, poráželi satana a šířili lásku a naději. Cíle, které pro nás vytyčil, mohou světu připadat mimo naše možnosti, ale ne nám, kteří chodíme v jeho jménu.

Živá víra přináší život. „Opět budu izraelskému domu odpovídat na modlitby, abych je rozmnožil. Rozmnožím lidi jako ovce.‘“ (Ezechiel 36,37) Jak roste naše víra, rostou také výsledky, které Bůh přináší.

Až se váš sen, ambice a váš cíl splní, bude to pro mnohé požehnáním? Žádejte Ježíše, aby vás vedl k poslání, které pro vás má - sloužit druhým a přinášet čest jeho jménu.

Download PDF