BŮH POUŽÍVÁ LIDI | World Challenge

BŮH POUŽÍVÁ LIDI

David Wilkerson (1931-2011)April 1, 2021

Bůh používá lidi, aby skrze ně občerstvil druhé lidi. Má tak rád tento druh služby, že pohnul proroka Malachiáše, aby o ní mluvil, jako o nejvíce potřebné práci v posledních dnech. Malachiáš popisuje, jak se v jeho dnech Boží lid osobně budoval, a lidé se navzájem poučovali: „Tehdy ti, kteří se bojí Hospodina, spolu rozmlouvali“ (Malachiáš 3,16).

Kdy se to přesně stalo? Malachiášova slova přišla v době, kdy bujela bezbožnost, kdy škůdci zničili mnoho úrody. V Božím lidu rostly obavy a začal pochybovat, že chodit s Pánem stojí za to. „Bylo nám řečeno, že se vyplatí sloužit Pánu, poslouchat jeho Slovo a nést jeho břemena. Ale když se podíváme na pyšné a ty kdo činí kompromisy, jsou to oni, kteří se zdají být šťastní. Usilují o prosperitu, žijí bezstarostně a naplno si užívají života.“

Jsem přesvědčen, že Malachiášovo slovo o službě je jako, když vidím dnešní svět v zrcadle. Dal nám obraz vylití Ducha Svatého v posledních dnech, kdy Boží lid přestane pomlouvat a stěžovat si a místo toho bude sloužit k občerstvení a povzbuzení. Děje se to skrze telefon, dopis, email a tváří v tvář. Bůh je velmi potěšen touto službou, bylo řečeno, že všechno zapisuje. Každé milé slovo, každý telefonní hovor, každý napsaný dopis, každé úsilí potěšit sklíčeného je zaznamenáno do „Pamětní knihy“. A Bible říká, že všichni, jejichž skutky jsou zapsané, budou pro něho převzácní: „‚Budou mým zvláštním pokladem, v den, který učiním,‘ praví Hospodin zástupů“ (Malachiáš 3,17).

Buď Titem těm, kteří jsou v duchu zarmouceni. Modli se, abys měl/a ducha Oneziforova, který hledal bolavé, aby je přivedl k uzdravení. Přemýšlej o tom: Byla ti dána veškerá nebeská moc občerstvit bolavé věřící, někoho, kdo potřebuje jedinečnou útěchu, kterou dal Bůh tobě. Ano, jsou lidé, kteří tě potřebují, a Pán chce použít tvou útěchu k jejich občerstvení. Zavolej dnes někomu a řekni mu: „Bratře, sestro, chci se za tebe modlit a povzbudit tě. Mám pro tebe dobré slovo.“

Download PDF