ABRAHAM A DUCHOVNÍ HLAD | World Challenge

ABRAHAM A DUCHOVNÍ HLAD

Claude HoudeNovember 28, 2015

Hladomor se zhoršoval a Abraham utíkal od svého oltáře. Pozorně se na něj podívej, protože Abraham představuje tebe a mě v tuto či jinou chvíli na naší Křesťanské cestě. Říkáš si, „Něco jsem ztratil: mou vášeň pro modlitbu, můj pokoj, mou chválu, mou radost, můj zápal pro Jeho dům, mou laskavost, mou štědrost, mou schopnost být zasažen potřebami lidí kolem mě nebo v dáli.“ Abraham ztratil svůj oltář, protože byl hladomor. 

Co je hlad? Hlad je sled strádání, jedno příkoří za druhým. Je to když procházíme obdobími plnými zklamáním a my se statečně snažíme jít dál jako bychom byli v pořádku. Abraham ztratil svůj cíl, svou vizi. Poslouchej ho, jak přemýšlel, „aby se mi dobře dařilo, aby mě nechali jít, abych já zůstal naživu“ (Genesis 12:10-13) Byl povolán k tomu, být požehnáním pro ostatní, ale ztratil svůj naprostý smysl.

Abraham pomalu v sevření duchovního hladu umíral. Ztrácel ne jen svůj zápal a smysl, ale také svou přízeň a svou víru. Muž, který byl povolán být zdrojem požehnání, se tragicky začal vzdávat toho, co ho učinilo velkým: té víry, která mu přinesla Boží přízeň a skrze kterou Bůh mínil zasahovat druhé a žehnat jim. 

„…faraóna a jeho dům ranil Hospodin velikými ranami kvůli Abramově ženě Sáraji. Farao tedy Abrama předvolal a řekl: „Jak ses to ke mně zachoval? Proč jsi mi nepověděl, že to je tvá žena?“ (Genesis 12:17-18) Abraham již nebyl zdrojem radosti a respektu; ve skutečnosti se stal někým, kdo přinesl ostudu a bolest. Zcela ztratil svou víru a důvěru Bohu.

Pojď blíž, podívej se na něj. Byl trýzněn, měl strach a jeho duchovní dědictví bylo v nebezpečí. Jak poklekáme vedle něj, uvědomujeme si, z jakého důvodu byl nazván otcem víry. Nebyl tím vzorem, protože byl neposkvrněný a bez hříchu a nebo protože jeho život byl nepřerušený úspěch činů, moudrosti a čisté dokonalosti. Bible nezlehčuje jeho hřích a ani ho nijak neospravedlňuje. Přesto, Abraham má pro nás všechny poselství jednoduše proto, že on věděl, jak obnovit svůj oltář a opět najít Hospodina. „Postupoval po stanovištích od Negebu až k Bét-elu, na místo mezi Bét-elem a Ajem, kde byl zprvu jeho stan, k místu, kde předtím postavil oltář; tam vzýval Abram Hospodinovo jméno.“ (Genesis 13:3-4)
 

 

Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church - Církev nového života) v Montrealu v Kanadě, častý řečník na konferencích Expect Church Leadership Conferences organizovaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením vzrostla New Life Church z hrstky lidí na více než 3 500, a to na území Kanady, kde je jen málo úspěšných protestanských církví.

Download PDF