​POZVÁNÍ PŘIJÍT S ODVAHOU PŘED BOHA | World Challenge

​POZVÁNÍ PŘIJÍT S ODVAHOU PŘED BOHA

David Wilkerson (1931-2011)March 19, 2019

„Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.“ (Židům 4,16) „Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev.“ (Efezským 3,12)

Když nás Bůh vyzývá, abychom s odvahou přišli před jeho trůn, není to jenom návrh. On takový způsob jednání preferuje - a my bychom tento fakt neměli nechat bez povšimnutí. „Mnoho zmůže účinná a vroucí modlitba spravedlivého“ (Jakub 5,16, podle anglického překladu KJV). Slovo „účinná“ pochází z řeckého slova, jehož význam je „pevná pozice“. To ukazuje na nepohnutelné, neotřesitelné nastavení mysli. Podobně „vroucí“ hovoří o odvaze, která staví na solidním základu, na něčem vyzkoušeném, co dodá tvé žádosti opodstatnění. Tato dvě slova společně - účinnost a vroucnost - znamenají přicházet do Boží soudní síně plně přesvědčený o tom, že  máš dobře obhajitelný případ - nejde o pocity, hlasitost či okázalý přednes.

Taková modlitba může vzejít jen od služebníka, který zkoumá Boží slovo. Je plně přesvědčen o tom, že Bůh je zavázán je dodržet. Je vskutku důležité, aby žádný z nás nepředstupoval před Boha, aniž by vzal s sebou jeho Slovo. Pán chce, abychom před něj přinesli jeho zaslíbení, připomněli mu je, zavázali jej k jejich dodržení a stáli na nich. 

Někteří křesťané říkají: „Ve skutečnosti od Boha nežádám příliš. Modlím se pouze za jeho vůli pro můj život a také za to, aby se jeho plán na zemi naplnil. Hledám jej kvůli jemu samotnému, ne kvůli jeho darům.“ Byla doba, kdy jsem to také říkal. Myslel jsem si, že takový postoj je svatý, ale není to pravda. Vševědoucí, všemocný Bůh stvoření nám dal své osobní pozvání, abychom přišli odvážně k jeho trůnu a žádali jej. 

Tichý čas uctívání před Pánem je opravdu úžasný. Přicházejí však chvíle, kdy podmínky v našich životech začnou být tak kritické, že bude potřeba jiný způsob modlitby. Právě tehdy jsou otevřené dveře a my máme přijít před Pána s jistotou, že dodrží svoje Slovo. 

Download PDF