NEUVĚŘITELNÁ VIZE | World Challenge

NEUVĚŘITELNÁ VIZE

David WilkersonSeptember 30, 2015

Izajáš 25 popisuje neuvěřitelnou vizi. Prorok Izajáš je v ní posunut do budoucnosti, do posledních dnů. Komentátoři Bible se shodují, že toto je jeden z nejjasnějších obrazů v Písmu, který se týká konečného času. Izajáš nám přesně ukazuje, co Bůh pro národy a pro svou Církev před koncem zamýšlí. A právě teď žijeme v té hodině, kterou Izajáš popisuje.

V prvních pěti verších Izajáš nastiňuje, co Bůh chystá pro národy. Právě teď Hospodin redukuje satanovo království do úplných sutin. A náhle jsou národy, které byly drženy pod démonickou tyranií, vysvobozené. Izajáš nad tímto pohledem propukává v jásavou chválu: „Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci,  tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.“ (Izajáš 25:1) Říká, „Pane, ty nikdy nejsi překvapen. V minulosti jsi způsobil velké zázraky a nyní máš pro tuto hodinu plán. Ustanovil jsi ho z podstaty světa.“  

Jak se Izajáš dívá na Boží odhalený plán, rozechvěje to jeho duši. Volá ke generacím, aby se přidaly: „V posledních dnech Hospodin zlikviduje a vyhladí satanovu moc. Tyto paláce zvláštních démonických stvoření budou zruinovány a všechna zlá města budou zredukována na hromadu prachu.“

Řetězy začínají padat z těch, kdo jimi byli spoutáni. Jsou osvobozováni od satanova vězení strachu a hříchu. Izajáš je nazývá „lid mocný“, což znamená „jednou pro vždy hříchu-otužilý lid“. A říká nám, že tito samí lidé začínají chválit Hospodina. Léta byli zděšeni jejich utiskovatelem, satanem, ale nyní mají bázeň pouze před Hospodinem, tím, kdo je stvořil.

V té hodině se naplní čtvrtý verš, aby celý svět viděl: "Byl jsi záštitou slabého, v soužení záštitou ubožáka, útočištěm před přívalem i stínem v horku. Dech ukrutníků je jak příval na zeď" (25:4)

Vidím, že se toto děje milionům lidí po celém světě dokonce i dnes. Slabí v duchu se stávají silnými. Chudí jsou zachráněni. A sklíčení nalézají pokoj. Kristus se stal jejich ochranou, jejich útočištěm, jejich obráncem, jejich úkrytem. Když na ně dolehne proud ohnivého pokušení, narazí na svatou zeď, kterou jsou obklopeni a rozdrolí se. A satanovy jednorázové intenzivní útoky neškodně padají na zem.
 

Download PDF