KAM, HOSPODINE? | World Challenge

KAM, HOSPODINE?

Claude HoudeSeptember 26, 2015

Abraham postavil oltář v poslušnosti a důvěře, když nevěděl, kam má jít. V našich životech jsou okamžiky, kdy se bolestně ptáme v našich srdcích: “Kam, Hospodine?” Musíme udělat rozhodnutí, když nevidíme jasný směr. Otázka věřícího “kam” se může vztahovat na jeho profesní dráhu, jeho studia, kam jít do školy, jestli se přestěhovat, jestli jít do církve, kam jít po tragédii nebo nemoci. Ve všech těchto “kam - otázkách” musíme vybudovat oltář přesvědčení a důvěry, kde svěříme všechno do Jeho rukou. Víra, která staví oltář, když nevíme kam jít, nebude nikdy zklamaná. Bůh nám požehná, postará se a ochrání nás, když budeme růst v důvěře a víře v Něj. Abraham také postavil oltář víry, když neznal Boží “co, jak, nebo proč.”

Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat. A vydal se na cestu, ačkoli nevěděl, kam jde. Věřil, a proto žil v zemi zaslíbené jako cizinec . . . . Tak z jednoho muže, a to už starce, vzešlo tolik potomků, jako je nespočetných hvězd na nebi a jako je písku na mořském břehu.” (Židům 11:8-9 a 12, NKJV).

V těchto několika málo verších je soustředěna duchovní podstata. Abrahamova zkouška byla v čekání—on totiž neznal Boží “když.” Vždy vypadalo, že naplnění je opožděné a zdálo se, že slib se rozplývá kousek po kousku, pochybnosti se staly “Mount Everestem” nevěry. Přišel na místo, kde neměl vůbec žádný nápad, jak by mohl Bůh provést, co zaslíbil. V těchto oddílech knihy Židům se autor odkazuje na Boží zaslíbení Abrahamovi, že bude mít syna. Pro Sáru a Abrahama bylo těžké věřit. Kam až oko dohlédlo, začínalo se dít v jejich životě nekonečné množství zdánlivě nereálných věcí. Byla to situace, ve které jediným zdrojem byla víra v “přestavění” oltáře, aby člověk mohl od Boha přijímat.

Abraham čelil této válce nevěry svůj celý život. Tak jako ty a já, i on se mnohokrát nacházel hluboko v těchto divokých bitvách víry s protivníkem a byl zmáhán záchvaty tělesných i duševních utrpení, když opakovaně kladl otázky, které jsou běžné pro všechny věřící: Kdy? Jak? Proč? Kam, Bože?

 

Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church - Církev nového života) v Montrealu v Kanadě, častý řečník na konferencích Expect Church Leadership Conferences organizovaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením vzrostla New Life Church z hrstky lidí na více než 3 500, a to na území Kanady, kde je jen málo úspěšných protestanských církví.

 

Download PDF