ARCHA BEZPEČÍ | World Challenge

ARCHA BEZPEČÍ

David WilkersonNovember 24, 2016

Když mám žít svojí vírou, musím to udělat stejně jako Noe a vystavět si archu, abych proplul bouří.

"Noe věřil, a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět, a připravil koráb k záchraně své rodiny." (Židům 11:7)

Archa, kterou Noe postavil, představuje Ježíše Krista - na zemi neexistuje žádné jiné bezpečné místo.

Když Izaiáš prorokoval o králi, který bude spravedlivě vládnout, přesně popisoval Krista:

"Každý z nich bude jako skrýše před větrem a úkryt před průtrží mračen, jak tekoucí vody ve vyprahlém kraji , jako stín mohutné skály v žíznivé zemi." (Izaiáš 32:2)

Po celém světě lidé zoufale hledají bezpečné místo, kam by ukryli svoje peníze. Davy kupují zbraně, aby ochránily svoje rodiny během doby, která dle jejich přesvědčení bude temným obdobím  "každý sám za sebe." To se týká i biblicky věřících křesťanů. 

Doposud se na zemi nenašlo místo,  kde by bylo opravdu bezpečno, tedy kromě setrvávání v Kristu. Nevyhlašuji to jako nějakou prázdnou teologii, jako něco,  co křesťané bezmyšlenkovitě vyslovují. Ti, kteří důvěřují Ježíši ohledně bezpečí,  už po více než dva tisíce let zakoušejí, že Bůh je věrný svému slovu.  

"Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu." (Přísloví 18:10)

"Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi, vysvoboditeli, Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade! (Žalm 18:3)

Download PDF