V POSLEDNÍCH DNECH | World Challenge

V POSLEDNÍCH DNECH

David WilkersonNovember 10, 2016

Vím, že v Bibli stojí, že v těchto posledních dnech sestoupí ďábel s velikým hněvem (viz Zjevení 12, 12). Ale nedokážu si představit, že by Bůh dovolil satanovi a jeho sluhům jen tak napadat církev, aniž by Duch svatý sestoupil s ještě větší mocí a zjevením.

Bible říká:

Zlí lidé budou páchat ještě více špatností
Mnozí odpadnou
Láska mnohých vychladne
Víra mnohých ztroskotá
Přijdou falešní proroci a svedou mnohé
Lidé budou milovat rozkoš víc než Boha

Milovaní, nic z toho nemůže zabránit dílu Ducha svatého. Nic nemůže umlčet vítězný pokřik, který přinese. Nic nemůže zastavit ohromný proud vítězné chvály, který přichází. Nic neuhasí Jeho oheň ani nezastaví Jeho déšť.

BUĎTE PŘIPRAVENÍ VYDAT SVĚDECTVÍ

Vyzývám vás, buďte připraveni, až se vás někdo v práci zeptá: „Vím, že jsi křesťan. To, co se děje ve světě, mi dělá velké starosti, řekni mi prosím, čemu věříš.“ Mluvím teď ke každému pokornému pastorovi malého sboru, ke každému vedoucímu sebemenší skupinky: Duch svatý chce přijít do vašeho středu, dotknout se vás a obnovit vás. Věříte tomu?

Jediné, čeho se mohlo držet oněch sto dvacet učedníků v horní místnosti, byl Ježíšův slib, že přijde. A On přišel – s nevídanou mocí, větší než kdy dřív! Stejně je tomu nyní. Vše, čeho se můžeme držet, je zaslíbění našeho Pána. Síbil všem, kteří Ho následují: „Já vám odkazuji království“ (Lukáš 22, 29).

Download PDF