DOTKNI SE JEŠTĚ JEDNOU SVÉHO LIDU | World Challenge

DOTKNI SE JEŠTĚ JEDNOU SVÉHO LIDU

David WilkersonNovember 2, 2016

Izajášova prorocká poselství byla slyšet v celém národě. V této době se konala velká náboženská shromáždění, synagogy byly plné lidí, zněly chóry a orchestry. Lid dobře znal Písmo a dodržoval všechna nařízení. A přesto - přes všechnu tu aktivitu, učení, slávu a dobré skutky - byla duchovní atmosféra v synagogách mrtvá. Práce pro Pána se stala dřinou a to z jednoho důvodu - On v jejich rituálech nebyl.

Hospodin skrze proroka Micheáše promluvil takto:

"Co jsem ti provedl, můj lide? Čím jsem tě unavil? Vypovídej proti mně!" (Micheáš 6:3)

ROZERVI NEBESA, PANE

Bůh pobízí svůj lid, "řekni mi, čím jsem tě zatížil? Vyzývám tě, vypovídej, čím jsem způsobil tvoji letargii?"

Když se Izajáš rozhlédl kolem, byl pohnut říct:

"Není, kdo by vzýval tvé jméno, kdo by se vyburcoval, aby se držel tebe... tvá svatá města se stala pustinou" (Izajáš 64:6,9)

V podstatě Izajáš říká, "Pane, požehnal jsi nám dobrými učiteli, hudebníky, nařízeními. Ale nemáme Tvoji přítomnost, Tvůj oheň, Moc Tvého Svatého Ducha. Nevidím nikoho, kdo by k Tobě volal. Pane, rozervi nebesa, sestup dolů a dotkni se nás!"

SMRT UPROSTŘED HOJNOSTI

Moji milí, není to přesný obraz dnešní církve Kristovy? Byli jsme požehnáni tolika nástroji k evangelizaci, jako žádná generace před námi. Máme víc prostředků, jak šířit evangelium - ať už jsou to knihy, televize, internet, rádio - než kdy dřív.

A přesto je vzácné vyjít dnes z kostela a říct, "mám v sobě nový život, nový dech, byl jsem v Božím domě osvěžen." Jednoduše řečeno, ve většině církve je jen velmi málo moci Ducha Svatého. Podle mého názoru potřebujeme Izajášovo naléhavé volání, "Pane, zjev se. Dotkni se ještě jednou svého lidu!"

Download PDF