BŮH ODMĚŇUJE TY, KDO MU DŮVĚŘUJÍ | World Challenge

BŮH ODMĚŇUJE TY, KDO MU DŮVĚŘUJÍ

David WilkersonOctober 27, 2016

Když jsem začal pracovat na tomto sdělení, zveřejnil The Wall Street Journal, že na celý svět padla obrovská lavina strachu. Ihned jsem se ve svých myšlenkách zaobíral těmi, kteří navštěvují církev Times Square Church. Na nich není žádný strach patrný. Místo toho všichni smýšlíme o této době střízlivě a máme také hlubokou a trvalou radost.

Přivedlo mne to k 37. žalmu, jehož pisatelem byl David:

„Hospodinu jsou známy dny bezúhonných, jejich dědictví potrvá věčně. V čase zlém nebudou zahanbeni, najedí se dosyta i za dnů hladu“ (Žalm 37:18-19, kurzíva přidána).

Žalm 37 nám říká, že Hospodin povstane proti společnostem, jejichž hříchy dosáhly do nebes.

„Neboť svévolníkům budou přeraženy paže“ (37:17).

Davidovo úžasné proroctví ohledně Božích nepřátel se plní před našima očima. A přece tentýž žalm popisuje i obrovskou naději. Obsahuje neuvěřitelné zaslíbení pro ty, kdo plně důvěřují Hospodinu.

ČAS ODPLATY

Přichází doba popsaná Izajášem jako „den Hospodinovy pomsty, rok odplaty v soudní při Sijónu“ (Izajáš 34:8).

„Po celé dny vztahoval jsem ruce k lidu svéhlavému, k těm, kdo chodí po nedobré cestě, za vlastními úmysly. Je to lid, jenž neustále do očí mě dráždí … Nebudu zticha, dokud neodplatím“ (Izajáš 65:2-3, 6).

Víme, že náš Bůh nespí. To, co se děje s naší ekonomikou, není pouze Jeho odplata, nýbrž to má co do činění se samotnou ctí a slávou Všemohoucího Boha. Nebude nečinně přihlížet, jak jsou Jeho cesty napadány bezbožnými.

Hospodin odmění ty, kdo mu důvěřují, ve stejnou dobu, kdy odplácí bezbožným.

Download PDF