Невероятните благословения от това да си в Христос | World Challenge

Невероятните благословения от това да си в Христос

David WilkersonSeptember 12, 2011

Църквата днес живее във време на голяма светлина. С толкова много поучения на наше разположение, Святия Дух ни е открил невероятните благословения от Христовото дело на кръста.

Но е имало време, когато чудесното Христово дело е било скрито от света. Този период е тъмното средновековие, когато значението на кръста е било забулено за очите на човечеството.

Повечето проповеди през този период са били фокусирани върху Божия гняв и проклятие. Папи и свещеници проповядвали евангелието на делата, а хората извършвали много такива, опитвайки се да намерят мир с Бог. Пътували километри, за да стигнат до някоя гробница, коленичели да се молят пред каменни икони и повтаряли дълги молитви. Но това само удължавало робството им и замъглявало разбирането на мнозина.

Дори и днес, при всичките тези налични поучения, много християни все още не разбират важните аспекти на Христовото дело за нас. Бих искал да говоря за един от тези аспекти, а именно – какво означава да бъдеш „в Христос”.

Да бъдеш в Христос е единствената основа, върху която можеш да построиш свят живот. Без нея ние се обръщаме към плътта си в опит да произведем святост, но истинската святост се придобива чрез познанието за Божиите богатства в Исус Христос.

„Защото се яви Божията благодат, която носи спасение за всичките хора, като ни учи да се отречем от безбожието и светските страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят” (Тит 2:11-12).

Само Божията благодат може да ни научи как да бъдем святи. Делата никога не могат да направят това. Само ако сграбчим благословенията, които ни принадлежат поради това, че сме в Христос, ние можем да изградим твърда основа: „На които Бог пожела да изяви какви са богатствата на славата на тази тайна между езичниците, която е Христос във вас, надеждата на славата.” (Колосяни 1:27)

Бог говори на Исая за един слуга, който угоди на сърцето Му.

„Ето Моят служител, когото подкрепям; Моят избраник, в когото е благоволението на душата Ми” (Исая 42:1). Кой е този слуга, когото Бог подкрепя и води във всяка негова стъпка?

Матей ни дава отговора: „И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и ето, отвориха Му се небесата и видя Божия Дух, че слизаше като гълъб и се спускаше на Него; и ето, глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в когото благоволих.” (Матей 3:16-17)

Еврейската дума за „благоволих” означава „наслада”. Бог казва: „Душата Ми се наслаждава в Сина Ми Исус Христос.”

Знаем, че в Стария Завет като жертва на Бог бяха принасяни безброй животни. Но това не Му донесе никакво удоволствие: „Защото не е възможно кръвта от юнци и от козли да отстрани греховете... всеизгаряния и жертви за грях не са Ти угодни.” (Евреи 10:4, 6)

Но във следващия стих четем тези чудесни думи на Исус: „Тогава казах: Ето, идвам...да изпълня Твоята воля, о, Боже” (10:7). Христос дойде на земята, за да извърши онова, което никоя животинска жертва не можеше: „Затова Христос, като влиза в света, казва: „Жертва и принос не си пожелал, но приготвил си Ми тяло” (10:5).

Бог беше приготвил физическо тяло за Исус тук, на земята, което щеше да бъде съвършената жертва за грях за всички времена. „Защото и Христос един път пострада за греховете – Праведният за неправедните – за да ни приведе при Бога” (1 Петрово 3:18).

От основаването на света, Бог имаше само един план как да примири със Себе Си падналото, грешно човечество.

Божият план за спасение беше прост. Той каза: „Ще изпратя Сина Си като освободител. И след като Той умре, възкръсне и застане пред Мен в слава, ще призная само Него.”

Само Христос, Който е самата Божия същност, може да застане пред Отец и Той ще признае само Него – слугата, Който напълно Му угоди и Го зарадва. Господ казва: „Синът Ми е единственото приемливо жертвено агне. Той ще събере в Себе Си всички, които са били отделени от Мен чрез греха и ще ги примири с Мен.”

Когато Исус каза: „приготвил си Ми тяло” (Евреи 10:5), Той няма предвид само човешко тяло, но и духовно. То се състои от всички, които вярват в Него: „Има едно тяло” (Ефесяни 4:4) и всички, които са „в Христос” чрез вяра, са родени в това духовно тяло: „Защото ние сме части на Неговото тяло (от Неговата плът и от Неговите кости).” (5:30)

Да, в небето има физически човек - Исус, Синът седи отдясно на Отец, но Той не е физически видим в този свят. Истината е, че тези, които съставляваме Христовото тяло сме единствения Исус, когото света някога ще види.

В Михей 6 глава, върналия се към греховете си Израил попита: „С какво да се явя пред ГОСПОДА?”

„Да се поклоня пред Всевишния Бог? Да се явя ли пред Него с всеизгаряния, с едногодишни телци? Ще благоволи ли ГОСПОД в хиляди овни, в десетки хиляди реки от масло? Да дам ли първородния си за престъплението си, плода на утробата си — за греха на душата си?” (Михей 6:6-7)

Израилтяните зададоха добър въпрос: „Как може човешко същество да се доближи до святия Бог? Как може да Му угодим и да бъдем приети от Него? Каква жертва иска Той от нас? Нашата кръв, телата ни, децата ни?”

Ние знаем, че дори добрите ни дела, милата ни природа и щедростта ни са мръсни дрипи в Божиите очи. Та, как ставаме приемливи за Бог? Павел пише: „С която ни е дарил във Възлюбения Си” (Ефесяни 1:6). Ние сме приети, само когато сме „във Възлюбения”, което означава – в Христос, част от Неговото тяло.

„За да се приложи, когато се изпълнят времената: да се обедини като цяло в Христос всичко – и това, което е на небесата, и това, което е на земята – в Него.” (1:10). „Защото чрез Него и едните, и другите имаме достъп в един Дух до Отца.” (2:18). С две думи, ние нямаме никакъв друг достъп до Бог, освен този да сме в Христос.

Ако си предал сърцето Си изцяло на Исус, ти вероятно си си задавал същия въпрос като Израил: „Господи, как бих могъл въобще да Ти угодя? Не съм в състояние да се изправя пред Теб с всичките си провали и грешки. Всеки път, когато си мисля, че напредвам, се връщам две крачки назад. Трябва ли да чета Библията повече, да прекарвам повече време в молитва? Господи, какво искаш от мен?”

Бог ни отговаря както на Израил: „Не желая никакви жертви или добри дела. Признавам само работата на Сина Си, който Ми угоди, но въпреки това, Аз те избрах за Негова невяста .

Още преди основаването на света Аз те избрах, за да те омъжа за Него. Аз те спечелих, осъдих те и чрез Духа Си те доведох при Него. Как да не се наслаждавам в невястата на Сина Си, която Аз избрах? Не мога да мразя собствената Си плът.”

Исус се моли на Отец: „И всичко Мое е Твое, и Твоето – Мое, и Аз съм прославен в тях” (Йоан 17:10). „Любовта, с която си Ме възлюбил, да бъде в тях, и Аз в тях” (17:26). Христос ясно казва – когато сме едно в Него, ние се радваме на същата любов от Отец, на която се радва и Той. Бог се наслаждава в нас толкова, колкото се наслаждава и в Сина Си. „Обичам всички, които са в Сина Ми, защото всичко, които са Негови, са и Мои.”

Библията също ни казва, че Бог е нашия Баща, както Той е и Баща на Христос. Исус свидетелства: „Възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог.” (Йоан 20:17)

Изпитваш ли затруднения да угодиш на Бог? Минаваш ли през периоди, в които чувстваш, че си Му угоден, както и през такива, в които чувстваш, че не си? Възлюбени, трябва да поставим фактите пред чувствата. А факта е, че Божията наслада в нас няма нищо общо с борбите, интересите или добрите ни намерения. Става дума само за нашата вяра.

Авторът на Евреи говори точно за този проблем. Той ни казва, че когато се отделим от основната доктрина, че сме приети от Бог само, когато сме в Христос, ние се „отделяме” от Господ и се връщаме в робството на закона и плътта. „Защото ние, повярвалите, влизаме в тази почивка... Защото онзи, който е влязъл в Неговата почивка, той също си е починал от своите дела, както и Бог – от Своите.” (Евреи 4:3, 10). Библията ясно казва: доказателството за вярата е почивката.

Просто казано, единственият начин да успокоим борещата се, измъчена душа е, да сме убедени: „Аз съм в Христос, в Него съм приет от Бог и съм Му угоден. Той се наслаждава в мен, независимо от състоянията ми. Няма значение как се чувствам, аз знам позицията си в Христос – седя с Него в небесни места.”

Как можем да сме сигурни, че наистина сме „в Христос”?

Има много доказателства за това, че сме в „Христос”. Нека ви дам три от най-ясните библейски такива (моля да отбележите, че те зависят от следното: да си се покаял от греха, да си изоставил злото, да вярваш на Христос за вечно спасение и да Му позволиш да те преведе от тъмнината в царството на светлината):

1. Ти си в Христос, ако непрестанно си в процес на обновяване. Тези, които са „в Христос” не почиват на това, че веднъж са се обърнали към Него. По-скоро те непрестанно искат да бъдат променяни, обновявани от Святия Дух. Ежедневната им молитва е: „Господи, премахни от мен всичко, което не е от Теб. Преобрази ме в образа на Сина Си.”

„И така, ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина, ето, (всичко) стана ново!” (2 Коринтяни 5:17). „Той ни спаси не чрез праведни дела, които сме извършили, а по Своята милост, чрез окъпването на новорождението и обновяването на Светия Дух, когото изля изобилно върху нас чрез Исус Христос, нашия Спасител” (Тит 3:5-6).

„Обновяване” тук означава „да направиш наново” или „да съживиш и произведеш нещо ново”. Павел казва: „Святият Дух работи в теб, за да те преобрази.” Христос притежава Святия Дух без мярка и понеже ние сме част от тялото Му, Духът Му се влива във всеки от нас. И като сме в Христос, за нас се грижи Духа, преобразява ни в образа на Самия Исус.

2. Ти си в Христос ако ръководиш живота си чрез Писанията. Уважаваш ли и страхуваш ли се от Божието Слово? Ходиш ли ежедневно до огледалото на Библията, за да бъдеш променен от нея?

„Но който пази словото Му, Божията любов в него наистина е съвършена. По това знаем, че сме в Него” (1 Йоан 2:5). Библията казва ясно: ние знаем, че сме в Христос, ако обичаме и се покоряваме на Словото Му. А според Йоан, по този начин също разбираме как Божията любов се усъвършенства в нас.

Павел написа: „Молете се за нас, да напредва бързо Господното слово и да се прославя, както и при вас” (2 Солунци 3:1). Фразата „напредва” означава „да не среща опозиция в теб”. Павел казваше: „Когато слушате или четете Божието Слово, нека то ви ръководи. Почитайте го и го направете правилото на живота си.”

Християните често цитират следния стих: „И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни” (Йоан 8:32). Но това обещание зависи от предишния стих: „Ако стоите в словото Ми, наистина сте Мои ученици.” (8:31)

Изразът: „Ако стоите в словото Ми” означава „ако живеете и пазите заповедите Ми”. С други думи: „След като сте в Мен, Аз ще ви открия Моята истина, но няма да го направя, ако не се опитате да живеете чрез нея. Ще познаете истината, само след като се посветите на това да й се покорявате.”

3. ТИ си в Христос, ако вярата ти е примесена с милосърдие. Библията казва, че ако нямаш милосърдие или безусловна любов, не можеш да бъдеш в Христос.

„И ако имам пророческа дарба и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам всичката вяра, така че и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм.” (1 Коринтяни 13:2)

Може да си надарен проповедник или мощен евангелизатор... може да изцеряваш хората чрез вярата си.. може да преместваш планини с една дума... може да поучаваш Божието Слово със сила и помазание... но ако не обичаш хората, нищо не си.

Но „ако любим един другиго, Бог обитава в нас и Неговата любов е съвършена в нас. По това познаваме, че стоим в Него и Той в нас, защото ни е дал от Духа Си.” (1 Йоан 4:12-13)

Павел изброява някои „плодове на любовта”, но аз искам да се съсредоточа само на един от тях.

Ако притежаваш този плод, тогава имаш ясно доказателство, че Христос живее в теб: „Любовта... не се раздразнява” (1 Коринтяни 13:4-5).

Гръцката дума за „раздразнява” е „параксуно”. Тя произлиза от корена „киселина” и „бърз или внезапен”. Има и допълнително значение „някой, който е близо до”. Всичко това заедно означава ясно едно: да се раздразняваш означава да изгубиш самообладание чрез язвителни забележки, да избухваш внезапно и да се прицелваш в някой близо до теб.

Библията ни казва всъщност: „Ако си в Христос, тогава ти обичаш безусловно и вече няма да се раздразняваш лесно.”

Аз смятам, че най - големите изпитания към този плод идват от най-близките ни хора – съпруга или съпругата ни, децата, приятелите ни. Бързо ли се палиш? Ако си в Христос, един глас ще се надигне в теб, когато се ядосаш. Той ще извика: „Господи, помогни ми. Святи Душе, успокой ме!”

Може да не си съвършен, но ако си в Христос, тогава непрестанно ще се бориш с тези проблеми в живота си чрез силата на Святия Дух. И можеш да бъдеш напълно приет от Отец чрез вяра, без значение с какво се бориш, понеже Христос е в теб.

Време е да се зарадваш на благословената си позиция в Христос. Ти си възлюбеното дете на небесния Отец, възхитителния слуга, който завинаги е бил променен в образа на Сина Му и всичко това е така, понеже Христос живее в теб. Благодари Му за невероятния Му дар и позволи да бъдеш променен чрез Словото и Духа Му. Алелуя!

Download PDF