Die Dag van Christus is Naby | World Challenge

Die Dag van Christus is Naby

David Wilkerson (1931-2011)April 2, 2021

“Maar ons vra julle, broeders, met die oog op die wederkoms van onse Here Jesus Christus en ons vereniging met Hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie — deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees — asof die dag van Christus al daar is” (2 Thessalonicense 2:1-2). Wat die Tessalonisense ontstel het, was dat hulle gedink het dat Christus reeds gekom het, en dat hulle dit misgeloop het. Paulus stel hulle gerus in die volgende vers, “Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf” (2:3).

Wat was Paulus se primêre teologie oor Christus se wederkoms dus? Ons vind dit in twee gedeeltes:

“En dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word; want die saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het. Die nag het ver gevorder en dit is amper dag” (Romeine 13:11-12).

“Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby” (Filippense 4:5).

Paulus roep, “Word wakker! Dit is al verby middernag. Die koms van die Here kom nader, so wek jouself op. Moenie lui wees nie. Jesus kom vir diegene wat Hom verwag.”

Skeptici vra miskien: “Maar wat van Paulus se eie woorde? Hy het wel gesê twee dinge moes gebeur voordat Christus terugkeer. Eerstens kan die Here nie kom voordat ‘n groot afval plaasvind nie. En tweedens, die Antichris moet opstaan ​​en homself as God verkondig. Ons moet die Antichris in die tempel sien sit en daarop aandring dat mense hom aanbid voordat Jesus sal kom.”

In die eerste plek, moet jy moedswillig blind wees om nie ‘n ernstige afvalligheid oor die hele wêreld te sien nie. Ongeloof sypel deur nasies, met gelowiges wat oral afvallig raakl. Die afvalligheid waarna Paulus verwys, het duidelik aangebreek.

Tweedens, volgens Johannes is die Antichris iemand wat die Vader en die Seun verloën. Boonop, sê hy, is die toename van sulke Antichriste ‘n bewys dat ons in die laaste dae leef. Kortliks, niks weerhou Christus se wederkoms nie!

Download PDF